Här hittar du information om Nollvision cancers insatser som bidrar till systemtransformationen av cancervården. 

Delat värdskap för Partnership for Precision Medicine Följ länk

PPMC är ett virtuellt centrum för translationell forskning inom precisionsmedicin för cancer. Målet är att prov och data från cancerpatienter samlas in och lagras på ett nationellt strukturerat sätt, och görs åtkomligt för läkare och forskare.

Samarbete kring den Individuella patientöversikten (IPÖ) Följ länk

Bättre beslutsstöd för vårdgivare, ökat medinflytande för patienter, källa till aktuella data för forskare och underlag till systematisk kvalitetssäkring i cancervårdens utveckling. Den Individuella patientöversikten (IPÖ) ger många mervärden.

Vägar till tidig upptäckt i primärvården Följ länk

Hur kan primärvården upptäcka lungcancer och kolorektalcancer tidigare? Det ska doktoranderna Elinor Nemlander och Eliya Abedi försöka hitta svaret på.

Strukturerade svarsmallar inom cancerdiagnostik Följ länk

För att förbättra kvaliteten och möjligheten till analys bör standardiserade svarsmallar inom cancerdiagnostik utvecklas.

Det rehabiliterande samhället Följ länk

Hur kan rehabilitering reformera svensk cancervård och omsorg? Målet är att utveckla nya sätt att arbeta med rehabilitering vid cancerdiagnoser, och att vården tillsammans med patienter och närstående bygger ett hälsofrämjande liv.

Doktorandforskning: Tvärsektoriell organisering av innovation Följ länk

Doktoranden John-Erik Bergkvist på Handelshögskolan följer Nollvision cancer som forskare. Hans följeforskning ska leda till ett mer kunskapsbaserat innovationsarbete för cancervården framåt och belägga samband om vad som får aktörer att engagera sig i nya och bredare sätt att samarbeta.