Testbed Sweden Precision Health Cancer är ett nationellt samarbetsprojekt för design och metodutveckling av precisionsmedicinska behandlingsstudier – för en mer jämlik och hållbar hälsa och cancervård där varje patient och invånare erbjuds en träffsäker och individanpassad prevention, diagnos, behandling och uppföljning baserad på sina unika förutsättningar, som genetisk profil och specifika biomarkörer.

Cancer är en av våra största globala samhällsutmaningar. För att möta det måste vi skapa bättre förutsättningar för forskning och innovation. Precisionshälsa är en mycket viktig del i arbetet för att uppnå bättre resultat för patienterna och har stor potential för att förbättra cancervården längs hela cancerspektrat. Om den implementeras på rätt sätt, möjliggör precisionshälsa kapaciteten att förebygga, hantera och behandla cancer på ett rättvist och effektivt sätt.

Testbed Sweden Precision Health Cancer är en innovationsmiljö för kliniska studier som verkar för att underlätta  införandet av mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården. Initiativtagare är Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden (GMS) och  SciLifeLab.

Finansiering från Vinnova och det strategiska innovationsprogrammet Swelife, en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Projektet är en del av Vinnovas program ”Sustainable Precision Health” 2021-2026.

Innovationsmiljöns övergripande målsättningar är att bidra till:

  • Ökad tillgång till och deltagande i kliniska studier
  • Ökad precision i prevention och diagnostik
  • Effektivare medicinska behandlingar och tekniker
  • Ökat nyttjande av befintlig infrastruktur
  • Ökad internationalisering

Vårt uppdrag

Test Bed Sweden Precision Health in Cancer ska utveckla en modell för att stimulera utvecklingen av nationella precisionsmedicinska studier, inklusive nya studiedesigner, processer och teknologier samt bidra till utvecklingen av nya precisionsdiagnostiska verktyg och utvecklingen av en modell för en nationell MTB-portal (Molecular Tumour Board). I modellutvecklingen ingår även stöd för dataanalys och datadelning, hälsoekonomiska verktyg för att validera kostnadseffektivitet och hållbarhet, betalningsmodeller, utbildningsinsatser och anpassning av riktlinjer och andra kunskapsstöd inom cancervården för sammanhållande patientresor.

För att möjliggöra storskalig implementering av en nationell, hållbar och jämlik implementering av precisionshälsa i cancervården behöver modeller och metoder testas i verklig miljö. Projektparterna har därför för avsikt att utveckla Innovationsmiljön till en systemdemonstrator som möjliggör den translationella processen och som främjar nyttjandet av befintliga strukturer såsom kliniska prövningsenheter. Behandlande kliniker, nationella och internationella forskningskonsortier erbjuds möjlighet till innovationsrådgivning för innovativ design av precisionsmedicinska studier samt för att testa, påvisa och iterera de modeller, metoder och verktyg som utvecklas inom innovationsmiljön.

Denna samverkan möjliggör generering, utvärdering och värdering av evidens för precisionsmedicinsk prevention, diagnostik, behandling och uppföljning. Härigenom skapas förutsättningarna att accelerera omställningen och moderniseringen av cancervården på ett hållbart och jämlikt sätt, till nytta för den enskilde patienten och för samhället i stort.

Innovationsmiljön är avgränsad från genomförandet och resultat av enskilda kliniska studier.

Arbete och samverkan inom Nollvision cancer / Testbed Sweden Precision Health Cancer

Testbed Sweden Precision Health Cancer baseras på Nollvision cancers etablerade tvärsektoriella samverkansform, värdegemenskap och kultur för samarbete och ömsesidigt lärande och som bygger på tillit, mod och handlingskraft. Miljöerna drivs i enlighet med VINNOVAS förutsättningar i separata projekt avseende budget, partnerkonstellation, styrgrupp och färdplan. Det finns naturliga synergier och hävstångseffekter som nyttjas mellan miljöerna och partnerkonstellationerna.

I enlighet med VINNOVAs förutsättningar, skall Innovationsmiljöerna arbeta utifrån ansatsen att målsättningar och samverkansform drivs med utgångspunkt i slutanvändarens behov samt att möjliggöra systeminnovation med hjälp av nya arbetssätt, lösningar, innovation, forskning, experiment, aktiviteter och policyförändringar. Innovationsmiljöerna skall arbeta systematiskt med kommunikation i syfte att sprida miljöns målsättning och vision, engagera samhället på alla nivåer och attrahera nya relevanta aktörer, inklusive internationellt synliggörande och uppkoppling mot internationella aktörer och initiativ. Vidare skall miljöerna arbeta med kontinuerlig omvärldsbevakning i syfte att förhålla sig till, attrahera och inkludera pågående initiativ samt verka för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Testbed Sweden Precision Health Cancer arbetar genom en flexibel och dynamisk samverkan med Nollvision cancer där parterna bidrar med sina respektive perspektiv, kompetenser och kapaciteter i aktiviteter och insatser.

Innovationsmiljöernas operativa framdrift mot uppställda mål säkerställs av ett operativt samordningskontor som leds av Ebba Hallersjö Hult vid forskningsinstitutet SIR vid Handelshögskolan i Stockholm tillsammans med en styrgrupp i varje miljö och en aktiv samverkan mellan Parterna och externa aktörer. Styrgrupperna består av utsedda personer från varje projektpart. Det är en balanserad grupp av kvinnor och män med kompletterande kompetenser och erfarenheter som företräder olika aktörer från sjukvård, akademi, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället. För koordineringen av Testbed Sweden Precision Health Cancer samarbetar Nollvision cancers samordningskontor och kansliet i GMS.

Besök Testbed Swedens webb

Där vi berätta mer om vilka projekt, samarbeten och andra insatser som vi arbetar mer!

till webben
Följ länk