Bättre beslutsstöd för vårdgivare, ökat medinflytande för patienter, källa till aktuella data för forskare och underlag till systematisk kvalitetssäkring i cancervårdens utveckling. Den Individuella patientöversikten (IPÖ) ger många mervärden. Nollvision cancer har bidragit till insatsen med strategier och vägar för vidare implementering.

IPÖ är en nationellt enhetlig infrastruktur som samlar in och åskådliggör komplexa data. Patientöversikterna ger sammanställda, strukturerade data om patientens vård och behandling, vilket skapar förutsättningar för effektiva patientmöten, förbättrar vårdens kvalitet och skapar möjligheter för forskning. Att införa IPÖ gör det lättare att använda onkologiska data och följa upp läkemedel i samverkan mellan sjukvård, akademi och industri. IPÖ är en förutsättning för att precisionsmedicin ska införas framgångsrikt.

I ett första läge har patientöversikter lanserats för åtta cancerdiagnoser. Tanken är att ansluta fler diagnoser och vidareutveckla den skalbara modellen för att strukturerat kunna samla in och presentera kliniska data på cancerområdet.

Uppbyggnaden av IPÖ startade 2018. Regionala cancercentrum (RCC) leder utvecklingen, som sker på den nationella INCA-plattformen. Utöver RCC finansieras projektet av Sjöbergstiftelsen och Swelife.

Nollvision cancer bidrar med strategier och vägar för vidare implementering

Nollvision cancer stärker den externa kommunikationen och det tvärsektoriella engagemanget för att accelerera införandet av IPÖ och skapa en grundstark och innovativ strategisk inriktning för den långsiktiga implementeringen. Bland annat genom strategiskapande aktiviteter, utåtriktade närverksinsatser och att hitta vägar för vidare implementering, finansiering och förvaltning.

Mer om Individuella patientöversikter

RCC:s sida om samverkan Följ länk

Tillsammans med RCC har Nollvision cancer genomfört en rad aktiviteter med målet att man snabbare ska kunna införa nya arbetssätt, tekniker och behandlingar baserade på kvalitetsregister och patientöversikter.

One-pager om Individuella patientöversikter Följ länk

Mer om insatsens syfte, mål, aktiviteter, tidplan, projektparter och andra nyckelaktörer.

Dialog förbättrar forskningen

Vården har blivit mer och mer produktionsinriktad. Det tror vi är fel väg att gå. Dels är det svårt för personalen att återhämta sig, dels minskar tiden till forskning och studier. Och forskning och studier är helt avgörande för att utveckla vården och driva innovation.

Forskning, kliniska prövningar och register
Följ länk

Fler insatser som Nollvision cancer jobbar med

Ingen ska dö till följd av cancer. För att nå visionen bidrar vi till flera insatser som ska skapa systemtransformation i cancervården.

Så transformerar vi systemet
Följ länk