Cancer är samlingsnamnet på cirka 200 olika sjukdomar. De är i sin tur indelade i en mängd undergrupper. I Sverige är de vanligaste cancerformerna prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer.

Regionala cancercentrum (RCC) samarbetar på nationell nivå för att tillsammans med regionerna – Norr, Stockholm Gotland, Syd, Sydöst, Uppsala Örebro och Väst – skapa en mer jämlik cancervård i hela landet. Det nationella samarbetet sker framförallt inom gruppen Regionala cancercentrum i samverkan. Samverkansgruppen bildades 2010 på uppdrag av regiondirektören. Den består av de sex RCC-cheferna och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) cancersamordnare, som leder gruppens arbete. Tillsammans med regionerna ska RCC i samverkan genomföra nationella cancerstrategins intentioner, bland annat genom att skapa nationell samsyn och samordning av vårdprogram, kvalitetsregister och läkemedelsregimer.

RCC:s webbsida kan du ta del av information kring olika cancerdiagnoser och RCC:s uppdrag. Du som är patient eller anhörig kan få tips om patientföreningar, samverkansforum eller hitta till kunskap om patientlagen eller ”min vårdplan”.

logotyp för RCC i samverkan

Vägen framåt – RCC:s gemensamma inriktning för svensk cancervård 2020–2022

Cancervården ska vara likvärdig och hålla hög kvalitet i hela landet. Det är en del av den nationella cancerstrategin. När RCC bildades var därför ett av uppdragen att alla RCC skulle ta fram en strategisk utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen. De regionala planerna beskriver hur RCC tänker samarbeta på nationell nivå inom olika områden, men fokus ligger på de specifika utmaningar som finns i respektive sjukvårdsregion.

För att tydliggöra och stärka det nationella samarbetet har RCC i samverkan tagit fram en gemensam, nationell inriktning för svensk cancervård som samlar RCC:s ståndpunkter, mål och aktiviteter. RCC:s gemensamma inriktning bygger på den nationella cancerstrategin och innehållet i regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården.

Vägen framåt (pdf, öppnas i nytt fönster)

Målet är en mer jämlik cancervård i hela Sverige

Tillsammans med regionerna Norr, Stockholm Gotland, Syd, Sydöst, Uppsala Örebro och Väst vill RCC i samverkan förbättra cancervården i hela landet.

Regionala cancercentrum i samverkan
Följ länk