Vi har en vision om att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. För att sträva mot visionen krävs innovativa lösningar och arbetssätt inom flera delar av samhället.

Därför har vi etablerat en långsiktig och jämställd innovationsmiljö, som engagerar samarbetspartners från alla sektorer och discipliner för att tillsammans skapa de förutsättningar som krävs för att nå visionen. Den innovationsmiljön är Nollvision cancer. Vi ska vara en katalysator för att föra patienten, vården, akademin, industrin och politiken närmare varandra. Som vässar samverkan, inte skapar parallella system.

Forskning och innovation måste integreras snabbare i hälso- och sjukvården och komma patienter till nytta. Under de första två åren fokuserar vi framför allt på lungcancer. Det är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i världen. I Sverige blir närmare 4 000 personer sjuka i lungcancer varje år. Nästan lika många dör. Genom att förbättra lungcancervården kan vi rädda många liv – och för att förbättra lungcancervården behöver vi arbeta tillsammans.

En introduktion till Nollvision cancer

Se vår video om varför och hur Nollvision cancer arbetar missionsorienterat, och ser till att olika aktörer möts så att vi tillsammans kan omorientera och anpassa oss för en hälsosammare och mer hållbar framtid!

Vårt arbete

Färre ska bli sjuka och dö i cancer. För att det ska gå behöver vi tänka nytt. Både när det gäller att utveckla nya lösningar och att bli bättre på att använda det som finns.

Många bra tankar och insatser finns redan – Nollvision cancer vill vara ytan där alla kan samlas. Från beteendevetare och teknikutvecklare till folkhälsospecialister, läkare och sköterskor. Här samlas vi för att tillsammans hitta lösningarna som förändrar cancervården och räddar liv.

Nollvision cancer har identifierat fem olika områden som är i särskilt behov av förnyelse. Områdena är inte ömsesidigt uteslutande, snarare tätt sammanflätande.

Från ett möte till systemtransformation

En grupp människor med olika kompetenser, men samma vilja. Mötet mellan dem lade grunden för Nollvision cancer.

Hur vi blev till
Följ länk

Den ambitiösa visionen

Vi har en vision om att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. Hur ska det bli sanning?

Så ska vi nå nollvisionen
Följ länk

Vilka är Nollvision cancer?

Ingen ska behöva dö av cancer, och fler ska leva längre och bättre. Det är den ambitiösa visionen som ligger till grund för innovationsmiljön Nollvision cancer. Bakom innovationsmiljön står sex partners.

Visa partners
Följ länk

Inte bara i Sverige

Nollvision cancer samarbetar med andra länder som arbetar för att förbättra cancervården. Genom att dela kunskap över gränser kan vi lära av varandras projekt, resultat och tankar.

Internationella samarbeten
Följ länk

Med stöd från Vinnova

Nollvision cancer får finansiering av Vinnova, som en del av deras satsning på visionsdrivna innovationsmiljöer för att möta utmaningar på hälsoområdet.

Visionsdriven hälsa
Följ länk

Cancervården ska vara likvärdig i hela landet

Cancer är cirka 200 olika sjukdomar. För att göra cancervården mer jämlik, tillgänglig och patientfokuserad finns Regionala cancercentrum i samverkan.

Om cancer
Följ länk