Nollvisionen är det långsiktiga målet att ingen ska dö till följd av cancer. Tillsammans räddar vi liv och ser till att fler lever längre och bättre.

Vi står bakom European Academy of Cancer Sciences (EACS) övergripande mål att uppnå en tioårig cancerspecifik överlevnad för 75 procent av de vuxna patienter som år 2030 diagnostiseras i EU:s medlemsstater med ett välutvecklat hälso- och sjukvårdssystem.

Vi börjar med lungcancer i Sverige. Till år 2030 är vårt mål att halvera antalet personer som dör i lungcancer. Vi har satt 12 etappmål inom de fem överlappande målområden som vi vill förnya.

Nollvisionen bidrar till att förverkliga Agenda 2030

Genom att förbättra cancervården, göra den mer jämlik och stärka Sveriges internationella konkurrenskraft inom life science, är Nollvision cancer en del av att förverkliga Agenda 2030.

I Agenda 2030 finns också specifika mål som Nollvision cancer arbetar för:

  • Mål 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla åldrar.
  • Mål 9: Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Hälsa och välbefinnande är nära kopplat till andra hållbarhetsutmaningar, som rent vatten och sanitet, klimatförändringar, hållbara städer, jämlikhet, fattigdom och mänskliga rättigheter. En bred hållbarhetsagenda bidrar till att minska antalet personer som insjuknar och dör av cancer.

Med trafiksäkerhet som inspiration

Begreppet nollvision brukar tillskrivas Trafikverket. 1997 fattade regeringen beslut om Nollvisionen – visionen om ett framtida vägtransportsystem som inte hotar människors liv och hälsa. Beslutet har radikalt förändrat synsätt, ansvar och säkerhetsfilosofi. Nollvisionen sätter personskadorna i fokus men accepterar att olyckor händer. Det innebär att trafiksäkerhetsarbetet måste riktas in på att minska personskadorna. Att nå nollvisionen är ett delat ansvar mellan systemutformarna och trafikanterna. Trafiksäkerhetsarbetet har nått framgång genom ett effektivt samarbete mellan olika myndigheter, organisationer och företag. Såväl gemensamt som var för sig, utvecklar de olika lösningar och metoder för säkrare vägtrafik och stöttar varandra.

På samma sätt ska vi samarbeta i innovationsmiljön Nollvision cancer.

För att nå visionen behöver vi tänka nytt

Nollvision cancer ser behov av förnyelse inom fem överlappande målområden: Prevention, Tidig upptäckt och diagnos, Behandling och livskvalitet, Forskning, kliniska prövningar och register samt Organisation, ekonomi och etik.

Vi förnyar
Följ länk

Har du idéer som kan förbättra cancervården?

Vi vill gärna att fler engagerar sig Nollvision cancer, genom samarbeten i specifika insatser och genom partnerskap.

Engagera dig
Följ länk