Satsning på testbädd för kliniska studier inom cancervården får Vinnovastöd

Nollvision cancer och Genomic Medicine Sweden går samman med myndigheter, regioner, akademi, industri- och patientföreningar för att skapa en innovationsmiljö som underlättar införandet av mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården.

Genom utlysningen Innovationsmiljöer inom Precisionshälsa 2021, har Vinnova valt att satsa på 11 innovationsmiljöer inom precisionshälsa som ska bana väg för en mer förebyggande, träffsäker och jämlik hälso- och sjukvård och bidra till att stärka Sverige som life science-nation.

Handelshögskolan i Stockholm är koordinator för Nollvision cancer och för den nya innovationsmiljön ”Test Bed Sweden for Clinical Trials and Implementation of Precision Health in Cancer Care”, som har beviljats finansiering i fem år av Vinnova och som kommer att ingå i det nationella strategiska innovationsprogrammet SWElife.

Ebba Hallersjö Hult, medgrundare och verksamhetsledare för både Nollvision cancer och den nya innovationsmiljön ”Test Bed Sweden for Precision Health in Cancer” är mycket glad över att Testbädden är en av de innovationsmiljöer Vinnova valt att satsa på.

– För cancerpatienter är detta en pusselbit för att nya innovationer ska kunna utvecklas så att fler ska kunna leva längre och bättre. Denna satsning befäster Nollvision cancer som kontaktpunkt för systeminnovation och stärker vår ambition att sprida nollvisionen globalt, säger Ebba Hallersjö Hult.

Porträtt av Ebba Hallersjö Hult
Ebba Hallersjö Hult. Foto: Micke Lundström.

Test Bed Sweden är en vidareutveckling av den Vinnova-finansierade innovationsmiljön Nollvision cancer som etablerades 2019 med den långsiktiga visionen att ingen ska dö till följd av cancer.

– Genom att utveckla och implementera precisionsmedicin genom diagnostik och behandling i klinisk rutin finns goda möjligheter att nollvisionen en dag kan uppnås. Att ge patienterna snabbare tillgång till, effektiv och nationellt jämlik precisionshälsa inom cancerområdet är avgörande, säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare och medgrundare av Nollvision cancer och Test Bed Sweden.

Porträtt av Hans Hägglund
Hans Hägglund. Foto: Micke Lundström.

Parallellt satsar Vinnova och medverkande partners 220 miljoner på den nationella kraftsamlingen Genomic Medicine Sweden (GMS) där man byggt upp ett nätverk och IT-infrastruktur för att möjliggöra implementeringen av precisionsmedicin.

– GMS är mycket glada att medverka i detta breda konsortium som tillsammans kan flytta positionerna för nationella kliniska studier inom cancer i Sverige. Inom GMS arbetar vi redan med en nationell, strukturerad implementering av genomik-baserad precisionsmedicin och ser fram emot att arbeta tillsammans för fler kliniska studier, säger Anders Edsjö, vice ordförande för GMS ledningsgrupp, sektionschef och överläkare i klinisk patologi vid Klinisk genetik och patologi, Region Skåne.

Porträtt av Anders Edsjö
Anders Edsjö. Foto: Nooreldin Zendehrokh.

Patientperspektivet är centralt i satsningen

– Nätverket mot cancer ser fram emot det gemensamma arbetet i testbädden med fokus på samskapande med patienter och närstående. Vi ser stora möjligheter att driva på för ett snabbare införande av kliniska studier och implementering av precisionsmedicin, säger Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer.

Porträtt av Margareta Haag
Margareta Haag. Foto: privat.

Regeringen har i Life Science-strategin en uttalad ambition att Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården. Analyser pekar på att det är sannolikt främst inom cancervården som precisionsmedicin kommer att växa det kommande decenniet. Mellan 300 och 400 nya immunterapier, målriktade läkemedel och tumöragnostiska läkemedel kan vara godkända om tio år.

– Att kliniska studier genomförs i hälso- och sjukvården är en förutsättning för att patienter i Sverige ska kunna ta del av de fantastiska möjligheter som precisionsmedicin kan innebära. Projektet Vinnova nu beslutat att finansiera kommer att flytta fram positionerna för hur vi bedriver kliniska studier, vilket i sin tur innebär ökade förutsättningar för att fler läkemedelsföretag ska förlägga sina studier till Sverige och därigenom bidra till utvecklingen av precisionsmedicin, säger Frida Lundmark, sakkunnig policy vid Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Porträtt av Frida Lundmark
Frida Lundmark. Foto: Lif.

Bakom initiativet och ansökan står 16 olika aktörer (se faktaruta nedan). Bredden av aktörer är något man ser som en nyckel för att lyckas. 

– Sverige behöver en innovationsmiljö för att stimulera till och underlätta nationella precisionsmedicinska studier för patienter med cancer. Här har vi samlat en rad viktiga aktörer som behöver vara med för att möjliggöra detta. Testbädden har en räckvidd nationellt och internationellt till initiativ och grupperingar som kan bidra och samarbeta, avslutar Richard Rosenquist Brandell, ordförande för GMS ledningsgrupp, professor och överläkare i Klinisk genetik vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

Porträtt av Richard Rosenquist
Richard Rosenquist Brandell. Foto: Rick Guidotti.

För mer information, kontakta:

Ebba Hallersjö Hult, tel: 072-711 44 91 [email protected]

Bakom initiativet och ansökan står följande aktörer: Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden (GMS), Regionala cancercentrum (RCC), Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), SciLifeLab, konsortiet bakom den kliniska studien MEGALiT som koordineras av Akademiska sjukhuset i Region Uppsala, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan i Halmstad, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE), Nätverket mot Cancer, Lungcancerföreningen, samt branschindustriföreningarna Lif, Swedish Medtech och Ascro.

Det här gör vi

Vi har en vision om att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. För att sträva mot visionen krävs innovativa lösningar och arbetssätt inom flera delar av samhället.

Om Nollvision cancer
Följ länk

Var med och analysera precisionsmedicinens möjligheter och utmaningar

Vad kommer framstegen inom precisionsmedicin innebära för hälso- och sjukvården? Vilka utmaningar och möjligheter finns? Det ska Nollvision cancer tillsammans med andra analysera och presentera under hösten 2021. Vill du vara med?

Precisionsmedicin har stor potential att förbättra cancervården och är en förutsättning i strävan efter 100 procent överlevnad. Tillsammans med andra relevanta aktörer ska Nollvision cancer sammanställa en rapport och antologi om precisionsmedicin. Rapporten ska analysera och beskriva

  • vilka utmaningar och konsekvenser framstegen inom precisionsmedicin har inneburit
  • vad framstegen inom precisionsmedicin kommer att innebära för hälso- och sjukvården
  • hur precisionsmedicin kan användas för att säkerställa en god, jämlik och effektiv cancervård.

För att förverkliga potentialen med precisionsmedicin behövs tvärdisciplinär och tvärsektoriell samverkan. Nu bjuder Nollvision cancer in till detta nödvändiga samarbete. Arbetet sker under hösten 2021. Vill du bidra till analysen som tar precisionsmedicin in i framtiden? Skriv ditt namn, vilken organisation du representerar och vad du kan bidra med i analysen till [email protected]

Arbetet genomförs som en del av Regionala Cancercentrum (RCC) i samverkans uppdrag från överenskommelsen Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021, mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner.

Nollvision cancer utmanar rådande ekosystem

Färre ska bli sjuka och dö i cancer. För att det ska gå behöver vi tänka nytt. Både när det gäller att utveckla nya lösningar och att bli bättre på att använda det som finns. Här samlas vi för att tillsammans hitta lösningarna som förändrar cancervården och räddar liv.

Fem områden vi vill förnya
Följ länk

Vision för innovation

Fem visionsdrivna innovationsmiljöerna inom hälsa fick finansiering av Vinnova i november 2019. Nollvision cancer är en av dem. Miljöerna ska engagera aktörer över hela samhället för att tillsammans göra skillnad för invånares hälsa.

Visionsdriven hälsa
Följ länk

Roche ny partner i Nollvision cancer

Nollvision cancer engagerar aktörer över hela samhället i strategiska insatser för att arbeta tillsammans i uppdraget att eliminera cancer som dödsorsak. Nu blir Roche en del av Nollvision cancer.

Ingen ska behöva dö av cancer, och fler ska leva längre och bättre. Det är den ambitiösa visionen som ligger till grund för innovationsmiljön Nollvision Cancer som startades i slutet av 2019 och finansieras av Vinnova. Nollvision cancer engagerar aktörer över hela samhället i strategiska insatser för att arbeta tillsammans i uppdraget att eliminera cancer som dödsorsak. Grundarna är Regionala Cancercentrum i samverkan vid Sveriges Kommuner och Regioner, Handelshögskolan i Stockholm, AstraZeneca och Elekta. Nu tar även Roche steget att bli en del av Nollvision cancer.

– Vi vill att alla som delar vår vision ska kunna samlas inom Nollvision cancer. Genom fler partners får vi ökade möjligheter att bredda vår verksamhet och knyta ihop vård, akademi, industri och patienter på fler sätt. Tillsammans jobbar vi för tidig upptäckt, bättre beslutsstöd och mer målinriktad behandling, säger Ebba Hallersjö Hult, samordnare för Nollvision cancer.

Det finns en mycket god överensstämmelse med Roche vision både inom läkemedel och diagnostik och vi är därför väldigt stolta över att bli en del av Nollvision cancers kärnteam.

– Det finns en mycket god överensstämmelse med Roche vision både inom läkemedel och diagnostik och vi är därför väldigt stolta över att bli en del av Nollvision cancers kärnteam. Närmast kommer vi att ha stort fokus på lungcancer där vi ser ett stort behov av att arbeta tillsammans för att lungcancer ska bli en kronisk eller botbar sjukdom, säger Helena Anderin, samhällspolitisk chef på Roche.

Pressbilder på Ebba Hallersjö Hult och Helena Anderin bifogas. För mer information, kontakta:

Ebba Hallersjö Hult, samordnare Nollvision cancer: 072-711 44 91
Helena Anderin, samhällspolitisk chef Roche: 0
70-612 12 18

Porträttbild på Ebba Hult, samordnare Nollvision cancer
Ebba Hallersjö Hult
Porträtt på Helena Anderin
Helena Anderin

Det här gör vi

Vi har en vision om att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. För att sträva mot visionen krävs innovativa lösningar och arbetssätt inom flera delar av samhället.

Om Nollvision cancer
Följ länk

Knowledge and experience exchange with Sweden: Early detection of lung cancer in never-smokers

Lung cancer accounts for one in five deaths worldwide. The past few years have seen considerable advances in treatment for lung cancer, yet the prognosis remains low. Lung cancer causes symptoms that come up late in the course of the disease and assessments are complicated. This means that half of the patients have a spread disease at diagnosis.

Early detection and prevention are the best strategies to improve the treatment outcome or eliminate the disease. People who smoke or have smoked have the greatest risk of lung cancer, though lung cancer also increasingly occurs in people who have never smoked. Lung cancer in never-smokers is a global rising concern and there is a fast growing need to understand how never-smokers’ disease differs from that of smokers, and how to effectively prevent and diagnose it early.

Vision Zero Cancer therefore invited participants ranging from current leading researchers in the field and clinicians to patient representatives and the medical industry to share experience and discoveries on how to develop an effective preventive strategy and opportunities for screening.

The meeting held around 30 participants and keynote speaker was Dr. Pan-Chyr Yang (MD, PhD, Chair Professor at the National Taiwan University Hospital and Academician of Academia Sinica, Taiwan). Dr. Yang shared the findings of the Taiwan Lung Cancer Screening for Never-Smoker Trial (TALENT), a nationwide lung cancer low-dose CT screening study focused on never-smokers which also aims to develop an effective strategy for screening of lung cancer in never-smokers and establish a risk prediction model to identify high-risk population that may benefit from low-dose CT screening.  In Taiwan, lung cancer is the leading cause of cancer mortality, and 53% of those who have died of lung cancer were never-smokers. The US National Lung Cancer Screening Trial (NLCST) and the Dutch NELSON trials demonstrated that the use of low-dose CT is effective for lung cancer screening; however, most of the lung cancer screenings focused on heavy smokers.

Of the 12,011 individuals included in the trial, the prevalence of lung cancer was 3.2% and 2.0% in participants with and without lung cancer family history, respectively. As explained during the meeting by Dr. Yang, 96.5% of the detected patients were stage 0 or 1 and potentially curable by surgery. The study also demonstrated the high risk of family history, especially among participants with a first-degree family history of lung cancer.The meeting further contained a panel discussion where Andrew Kaufman (MD, Associate Professor, thoracic surgeon at Mount Sinai Hospital in New York City) Kersti Oselin (MD, PhD, Medical Oncologist, North-Estonian Regional Hospital Cancer Center) Marcela Ewing (MD, PhD, Specialist Oncology and General Medicine, Sahlgrenska Academy, Regional Lead Early Detection of Cancer, Confederation of Regional Cancer Centres) Mattias Johansson (PhD, Scientist, Genetic Epidemiology Group, International Agency for Research on Cancer (IARC), World Health Organization) and Mikael Johansson (MD, Associate Professor, Senior Consultant Oncology, Umeå University Hospital and Senior lecturer at Umeå University, Chair of the National Working Group for Lung Cancer Care) together with Dr. Pan-Chyr Yang elaborated their thoughts on the findings of the TALENT-study and how this relates to what they are facing in their current work.

Andrew Kaufman who is the leader of the never-smoking initiative at Mount Sinai Hospital, New York, reflected that caring for never-smoking lung cancer patients comes down to the intersection between epidemiology, biology, clinical capability, precision medicine, surgical care and all other clinical attributes available. He put emphasis on that it takes a multidisciplinary approach to look at the data and find out what is the substrate we are dealing with in terms of a clinical population, while also stating that for most cancers unfortunately the time for best intervention is at an asymptomatic time point. Dr. Kaufman continued by being hopeful that discussions like the one this meeting facilitated will shed light on and give direction to find the right thread to start pulling on to make a difference in the case of lung cancer. By learning from the important findings of Dr. Yangs work we will be able to provide ways to be smarter at identifying patients at risk yet also not increasing the costs of the inefficiency of care.

The various competent outlooks and insights presented by the panel gave a good transition to the last part of the meeting where Mattias Johansson from the Genetic Epidemiology Group at the WHO International Agency for Research on Cancer (IARC) presented a proof on concept study on the use of biomarkers to improve early detection and the possibilities this presents to detect more lung cancer patients in time. Medical oncologist Kersti Oselin from the North-Estonian Regional Hospital Cancer Center gave insights on AI for early detection and the prognostic significance of genomic markers in lung cancer recurrence. Rounding up the meeting from London Amied Shamaan, director within AI and clinical collaboration presented the work of a collaboration between Oxford University and GE Healthcare with other industry partners in a consortium that is formed around lung cancer screening and innovation and goes under the name of  The Integration and Analysis of Data using Artificial Intelligence to Improve Patient Outcomes with Thoracic Diseases (DART). The consortium has come together to be agile around the lung cancer screening process in the UK to provide innovation in technology and to be able to involve and better affect the patient population.

During the autumn follow-up meetings will be held to dig deeper into the common areas and challenges facing early detection of never smokers. Leveraging clearly on the consensus of the meeting around the need to gather across professions and sectors to build momentum around who and how to find never-smoking lung cancer patients at the right time. 

Watch the recording of the meeting.

Meeting agenda Följ länk

The purpose of this meeting was to share discoveries and experience on how to develop an effective preventive strategy.

Hur ser vi cancern snabbare?

Ju tidigare cancer upptäcks, desto större är chanserna att överleva. Med nya system och kunskaper kan vi fånga upp symptom tidigare och snabbare komma till behandling. Och får större chanser att nå nollvisionen.

Tidig upptäckt och diagnos
Följ länk

Nollvision cancer och behovet av samarbete i tidningen Cancerläkaren

I det senaste numret av Cancerläkaren, som ges ut av Svensk Onkologisk Förening, blev Nollvision cancer intervjuade om vikten av samarbete, kunskapsutbyte och tidig upptäckt. Även Mikael Johansson, överläkare och onkolog som varit med i Nollvision cancers möten och ser möjligheter för ett screeningprogram för lungcancer, intervjuades.

Artikeln är skriven av journalisten Eva Nordin och lyfter bland annat Nollvision cancers funktion som samlingsplats för innovation och flera aktörers arbete för ett framtida screeningprogram för lungcancer. 

Hur ser vi cancern snabbare?

Ju tidigare cancer upptäcks, desto större är chanserna att överleva. Med nya system och kunskaper kan vi fånga upp symptom tidigare och snabbare komma till behandling. Och får större chanser att nå nollvisionen.

Tidig upptäckt och diagnos
Följ länk

Nollvisionen förutsätter precisionsmedicin och ett starkare samarbete

Nollvisionen är det långsiktiga målet att ingen ska dö till följd av cancer och att fler ska leva längre och bättre. Detta kan ingen enskild aktör åstadkomma, det förutsätter att vi gör det enklare för patienter och närstående, vården, forskningen, industrin, myndigheterna och politiken att arbeta metodiskt och målinriktat tillsammans för att snabbare införa nya behandlingar, tekniker och arbetssätt. Tillsammans kan vi förnya systemet och göra skillnad för medborgares hälsa. Samtidigt stärker vi Sverige som en av världens ledande life science-nationer.

Artikeln publicerades först i tematidningen Svensk Cancervård i Dagens Medicin.

I Sverige är 85 procent av barnen med cancer och 70 procent av de vuxna cancerpatienterna långtidsöverlevare. För att göra cancer till en botbar eller kronisk sjukdom behöver överlevnaden förbättras med 15 respektive 30 procent, för barn respektive vuxna. Genom att utveckla precisionsdiagnostik och precisionsbehandling finns stora möjligheter att nollvisionen uppnås. Kan vi dessutom förebygga cancer med precisionspreventiva åtgärder kan vi minska insjuknandet med upp emot 30 procent.

För att göra cancer till en botbar eller kronisk sjukdom behöver överlevnaden förbättras med 15 respektive 30 procent, för barn respektive vuxna. Genom att utveckla precisionsdiagnostik och precisionsbehandling finns stora möjligheter att nollvisionen uppnås.

De framsteg som nu görs inom precisionsmedicin har lett oss in i en ny era som påverkar hälso- och sjukvården i grunden. Framstegen beror på en snabb utveckling inom ett flertal viktiga forsknings- och teknologiområden som är banbrytande. Det handlar bland annat om molekylärbiologi, genetisk sekvensering, högupplösande avbildningsteknik, genterapier, precisionsbehandlingar inom kirurgi och radioterapi, biosensorer, möjlighet till uppkoppling och överföring av stora mängder data samt användning av artificiell intelligens.

Den basala principen för personalised medicine skapades redan i antikens Grekland, nämligen att rätt patient ska få rätt behandling i rätt tid.

Dagens teknik är hypermodern men principen för precisionsmedicin eller personalised medicine är gammal. Hippokrates menade att det var viktigare att veta vilken patient som var sjuk än vilken sjukdom patienten hade. Den basala principen för personalised medicine skapades redan i antikens Grekland, nämligen att rätt patient ska få rätt behandling i rätt tid.

Med ökade kunskaper inom mikrobiologi, cellbiologi och kemi utvecklades konceptet av forskaren Paul Erlich i slutet av 1800-talet. Det har förfinats de senaste 20 åren, inte minst inom cancervården. Där har målinriktade behandlingar utvecklats sedan 2001 och idag finns behandlingar som baseras på patientens gener och inte var i kroppen tumören sitter – precisionsmedicin i praktiken. Dessa moderna behandlingar förutsätter att alla cancerpatienter testas för att kunna hitta matchande behandling.

Precisionsmedicin har stor potential att bidra till en förbättrad cancervård och är en förutsättning i en långsiktig strävan mot 100 procent överlevnad.

I överenskommelsen Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021 mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, har Regionala Cancercentrum (RCC) i samverkan uppdraget att analysera och beskriva vilka utmaningar och konsekvenser framstegen inom precisionsmedicin har inneburit och kommer att innebära för hälso- och sjukvården samt hur precisionsmedicin kan användas för att säkerställa en god, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet genomförs av Nollvision cancer i samverkan med relevanta aktörer och kommer att presenteras i en rapport och antologi under hösten 2021.

Precisionsmedicin har stor potential att bidra till en förbättrad cancervård och är en förutsättning i en långsiktig strävan mot 100 procent överlevnad. Detta innebär möjligheter och utmaningar som kräver tvärdisciplinär och tvärsektoriell samverkan, såväl nationellt som internationellt.

Vi vill att alla som delar vår vision ska kunna samlas inom Nollvision cancer. Tillsammans jobbar vi för tidig upptäckt och diagnos, bättre beslutsstöd och mer individanpassad behandling.

Porträttbild på Ebba Hult, samordnare Nollvision cancer

Ebba Hallersjö Hult

Samordnare Nollvision cancer

Porträtt på Hans Hägglund, nationell cancersamordnare

Hans Hägglund

Nationell cancersamordnare och ordförande i Nollvision cancer

Mer om precisionsmedicin

Bättre behandling, bättre liv

Cellgifter ger sig på även friska celler. Vi vill hitta mer precis behandling, med fokus på målet och på att ge så lite biverkningar som möjligt. Både under och efter behandling. För det handlar inte bara om att överleva, utan också om att fortsätta leva.

Behandling livskvalitet
Följ länk

Estonia-Sweden workshop on cancer – improving health outcomes through innovation and collaboration

The aim of Europe’s Beating Cancer Plan is to tackle the entire disease pathway. Over the coming years, it will focus on research and innovation, tap into the potential that digitalisation and new technologies offer, and mobilise financial instruments to support Member States. With its policy objectives, supported by ten flagship initiatives and multiple supporting actions, the Cancer Plan will help Member States turn the tide against cancer. Sweden and Estonia have decided to join forces in this endeavour.

On the 26th of May North Estonia Medical Centre Regionaal Haigla and Vision Zero Cancer arranged an interactive meeting to share experience and explore areas for collaboration in research and innovation to deliver on the mission of beating cancer. The meeting was focused around five key areas presented after the shared introduction by Dr. Terje Peetso (MD, Member of the Board at North Estonia Medical Centre) and Ebba Hallersjö Hult (Head of Vision Zero Cancer).

Bettina Ryll (MD, PhD, member of the Horizon Europe Mission Board for Cancer, Chair ESMO Patient Advocacy Group, Founder Melanoma Patient Network Europe) shared her thoughts on the emergence of A new era in cancer care in Europe followed by Professor Hans Hägglund (MD, Professor, National Cancer Coordinator, Chairman of the Federation of Regional Cancer centres, Chairman of Vision Zero Cancer) who painted the picture of the Swedish setting of 10 years with a national strategy – achievements and future outlook complemented by Dr. Vahur Valvere (MD, PhD, Director of Research and Development, North-Estonian Regional Hospital Cancer Center, Chairman of the Board of Estonian Cancer Society) giving the outlook of the Estonian National Cancer Control Plan for 2021-2030.

Mia Rajalin (PhD., lic. psychologist, Director of Studies, Region Stockholm, Member of the Board, the Swedish Lung Cancer Association and Vision Zero Cancer) member of the Vision Zero Cancer core-team and lung cancer patient gave her story of how the diagnosis became a driver for improving cancer care. The case of lung cancer was further elaborated by Dr. Simon Ekman (MD, PhD, Associate Professor, Senior Consultant, Department of Oncology-pathology, Karolinska University Hospital and Karolinska Institutet) and Dr. Kersti Oselin (MD, PhD, Medical Oncologist, North-Estonian Regional Hospital Cancer Center) sharing experiences from the Swedish Precision treatment of lung cancer at Karolinska Comprehensive Cancer Center and Estonian work with AI for early detection and prognostic significance of genomic markers in lung cancer recurrence.

Anu Planken (MD, PhD, Medical Oncologist, North-Estonian Regional Hospital Cancer Center) presented an Overview of the personalised oncology landscape in Estonia building on the promise of personalized medicine for cancer prevention, diagnosis and treatment.  Complementing this with the perspective of data and information-sharing Arvid Widenlou Nordmark (Coordinator National Quality Registries for Cancer, Confederation of Regional Cancer Centres) gave the Swedish view of how national quality registries are used to guide and evaluate clinical improvement efforts and introduced the The Patient Overview – an enabler for personalised medicine. Rounding up the group of speakers was Dr. Indrek Seire (MD, Surgical Oncologist, North-Estonian Regional Hospital Cancer Center) giving an oversight of the Estonian work with Structured health data and site-based databases in oncology. 

The meeting continued with the approximately 25 participants being split into breakout groups discussing the question of how we can leverage the promise of personalised medicine (PM) for our patients and societies? with the goal of both sharing knowledge and insights while strengthening possibilities for successful international collaborations.

The successful outcome of the meeting has led to a deepened collaboration within cancer care between Sweden and Estonia with planned visits and experience exchanges on site in Sweden during the autumn 2021 and in Estonia in the spring of 2022.  

Watch the recorded meeting.

Meeting agenda Följ länk

North Estonia Medical Centre Regionaal Haigla and the Swedish Innovation Milieu Vision Zero Cancer held an interactive meeting to share experiences and explore areas for collaboration in research and innovation to deliver on the mission of beating cancer.

Kunskap delas över gränser

Nollvision cancer anordnar och deltar i internationella möten för att utbyta kunskap och lära av varandras projekt, resultat och tankar.

Internationella aktiviteter
Följ länk

Det här är vi

Nollvision cancer ska omvandla cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom.

Om Nollvision cancer
Följ länk