Vad händer i omvärlden för att förbättra cancervården och utveckla life science-sektorn? Här hittar du exempel på hur olika aktörer driver på i politiska och strategiska frågor, löser problem, utvecklar nya lösningar eller tar sig igenom utmaningar.

Rapporter, undersökningar och strategier

Slutrapport till Samverkansgruppen Hälsa & Life Science Följ länk

rbetet i regeringens Samverkansgrupp Hälsa och life science börjar nu närma sig sitt slut. Under vår tid i Samverkansgruppen – med ett särskilt ansvar att driva utvecklingen inom områdena precisionsmedicin och ATMP – kan konstateras att några utmaningar och behov är mer angelägna än andra att hantera framåt för att nå framgång inom områdena. Dessa presenteras i denna slutrapport. Plattformen för Sveriges framgång inom life science (inkluderande precisionsmedicin och ATMP) är dock fortsatta och utökade satsningar på forskning och utveckling. Vi ser också att ambitionsnivån behöver höjas och de nuvarande satsningarna inom precisionsmedicin och ATMP skalas upp för att Sverige i framtiden ska vara internationellt konkurrenskraftigt.

Ny rapport från IHE: Screening för lungcancer kan rädda 143 liv per år Följ länk

Lungcancer är den cancerform som leder till flest antal dödsfall i Sverige. Under 2019 insjuknade 4300 personer i lungcancer och 3600 dog i sjukdomen. Det finns idag tydliga evidens för att ett införande av lungcancerscreening för högriskindivider skulle minska mortaliteten i lungcancer signifikant. IHE:s rapport visar att riktad screening för lungcancer kan både rädda liv och vara kostnadseffektiv.

Cancerrehabilitering Nationellt vårprogramm Följ länk

Alla patienter med cancer ska erbjudas cancerrehabilitering under hela vårdprocessen, enligt 8 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Patientens situation och behov av cancerrehabilitering bör kartläggas i samråd med patienten i enlighet med rutiner fastställda av verksamhetschefen. Patienten ska inte själv behöva ta ansvar för denna bedömning och efterfråga adekvata insatser. Det är inte heller möjligt att patienten kartlägger sina behov genom att möta företrädare för alla de professioner som är aktuella inom cancerrehabilitering. Patienten, läkaren och kontaktsjuksköterskan ska samråda för att kartlägga behoven av cancerrehabilitering och utarbeta Min vårdplan där rehabiliteringsplanen utgör en viktig del. I enlighet med nationella vårdprogram och regionala tillämpningar bör fler professioner ingå i teamet och bidra på ett strukturerat sätt.

Cancerfondsrapporten vård 2021 Följ länk

I rapporten Segregerad screening har Cancerfonden kartlagt deltagandet i de nationella screeningprogrammen som genomförs för cancersjukdomar i Sverige. Tidig upptäckt är en nyckel till både ökad överlevnad och mer skonsamma behandlingar. Därför är de nationella screeningprogrammen viktiga, och de måste nå fler.

Vård och omsorgsanalys: Ökad precision i Europa Följ länk

Vård och omsorgsanalys har gjort en internationell kartläggning för att visa hur andra länder arbetar med precisionsmedicin och hälsodata. Innehållet fokuserar på sju europeiska länder och ska fungera som ett underlag för fortsatta diskussioner och analys. Resultatet är sammanställt i rapporten Ökad precision i Europa och ett tilläggsuppdrag från regeringen efter tidigare rapport: Genvägen till ökad precision.

Vård och omsorgsanalys: Genvägen till ökad precisionsmedicin Följ länk

Vad kan utvecklingen av precisionsmedicin betyda för patienter och medborgare? I den här rapporten redovisar Vård och omsorgsanalys sitt svar på ett regeringsuppdrag om hur utvecklingen av precisionsmedicin har påverkat hälso- och sjukvården hittills, men också hur precisionsmedicin kan komma att påverka hälso- och sjukvården i framtiden.

Lif: Förutsättningar för precisionsmedicin i Sverige Följ länk

Sverige ska vara en ledande life science-nation och införandet av precisionsmedicin är ett högt prioriterat område. I den här rapporten sammanfattas hur långt regionerna och hälso- och sjukvården i Sverige upplever att de har kommit med implementeringen av precisionsmedicin. Rapporten är tänkt att användas som diskussionsstartare om hur hinder kan undanröjas och möjligheter med precisionsmedicin tas tillvara.

TLV: Hur ska vi utvärdera och hur ska vi betala? Följ länk

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram en rapport om hälsoekonomiska bedömningar och betalningsmodeller för precisionsmedicin och ATMP. I rapporten föreslår de att pröva utfallsbaserade betalningsmodeller, där betalningen för behandlingen sker först efter att faktisk hälsonytta har uppstått hos patienten.

Cancer i Sverige – hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer? Följ länk

IHE har analyserat sju olika riskfaktorer för cancer – tobaksrökning, fysisk inaktivitet, kostvanor, övervikt, alkoholkonsumtion, infektioner och sovvanor – och hur mycket de påverkar risken att få cancer.

Nationell plan för cancerprevention Följ länk

RCC i samverkan har tagit fram en nationell plan för cancerprevention. Planen beskriver aktiviteter för att förebygga cancer och främja hälsosamma levnadsvanor på nationell nivå inom ramen för RCC:s uppdrag under 2020–2022.

Debatt: Läkarkårens tyngd behövs för att uppnå ett rökfritt Sverige Följ länk

Hälso- och sjukvården måste bygga ut och höja kvaliteten på tobaksavvänjningen. Det debatterar fyra representanter från RCC, vård och forskning för i Läkartidningen. Nollvision cancer nämns som ett initiativ att hämta kraft ifrån.

Barncancerfondens strategi för utökad forskningsfinansiering Följ länk

Fler barncancerdrabbade ska överleva och med så få komplikationer som möjligt. Barncancerfonden satsar på ett mer fokuserat stöd till barncancerrelevant forskning med en ny strategi som sträcker sig till 2023. Strategin har ett långsiktigt perspektiv och ska underlätta samarbeten med kliniker, forskare och andra forskningsfinansiärer.

Ung cancer – Pandemins påverkan Följ länk

Hur har unga vuxna cancerdrabbade och närstående påverkats av covid-19? Det har Ung Cancer undersökt. Bland annat framkommer att screenings, behandlingar, uppföljningar och rehabilitering har begränsats eller ställts in. Och att det sociala livet har påverkats i stor utsträckning.

Diet, nutrition, physical activity and lung cancer Följ länk

World Cancer Research Fund har analyserat hur ens livsstil, kost och fysiska aktivitet påverkar risken att få lungcancer.

Överenskommelse om jämlik cancervård med kortare väntetider Följ länk

Staten och SKR publicerade 22 december 2020 en överenskommelse om det fortsatta arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Överenskommelsen lyfter Nollvision cancer som ett initiativ för ökad innovation inom cancerområdet.

Svensk strålbehandling tappar mark Följ länk

Chefsrådet i svensk onkologi har tagit fram ett underlag för en nationell strategi för att stärka svensk strålbehandling. Svensk strålbehandling har inte följt den allmänna utvecklingen inom cancerområdet. Om det inte kan vändas finns risk för allvarliga konsekvenser som kommer drabba landets cancerpatienter.

Rapport prevention lungcancer Följ länk

På uppdrag av Nollvision cancer tog Gullers Grupp fram en rapport med fokus på tobaksprevention och en genomgång av effektiva interventioner, från familjenivå till samhällsnivå.

IHE: Kostnadseffektivt med riktad screening för lungcancer Följ länk

En rapport från IHE visar att det är kostnadseffektivt med riktad screening för lungcancer av rökande och före detta rökande kvinnor i Region Stockholm. Med ett etablerat screeningprogram kan 30 liv räddas per år. Bara i Stockholm.

Vägen framåt, RCC:s gemensamma inriktning för svensk cancervård Följ länk

Ett övergripande mål i den nationella cancerstrategin är att cancervården ska vara likvärdig och hålla hög kvalitet i hela landet. För att tydliggöra och stärka det nationella samarbetet har RCC i samverkan tagit fram en nationell inriktning för 2020–2022 med gemensamma mål och prioriteringar inom de tio utvecklingsområden som regeringen anser att RCC:s arbete ska vara inriktat på under de kommande åren. Forskning och Innovation är ett av målområdena och där etableringen av Nollvision cancer ingår.

CancerRehabRapporten 2020 Följ länk

För att utveckla och driva cancerrehabiliteringsfrågan släpper CancerRehabFonden en återkommande rapport. I årets rapport lyfter de bland annat behovet av privata gåvor, vikten av mer forskning och att för få patienter får rehabilitering.

Cancerfondsrapporten 2020 Följ länk

Cancerfondsrapporten är Cancerfondens viktigaste verktyg för att driva på i politiska frågor. Sedan 2019 släpps rapporten i tre delar – cancervård, prevention och forskning. Här lyfter de brister och ger förslag på förbättringar. Cancerfonden är en av initiativtagarna till Nollvision cancer.

Svenska satsningar och nätverk

Nätverket mot cancer Följ länk

Nätverket mot cancer består av nationella cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer i Sverige som arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Huvudfrågorna är cancerprevention, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter.

Nationella Life science-strategin – för bättre hälsa och stärkt konkurrenskraft Följ länk

Life science-kontoret är ett av regeringens strategiska samverkansprogram. För att strategin ska vara framgångsrik måste alla sektorns aktörer vara med och bidra. Nollvision cancer samlar aktörer och vässar samarbetet kring flera av delmålen i strategin, såsom att Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården.

GMS samordnar införandet av precisionsmedicin i Sverige Följ länk

I bred samverkan med sjukvård, akademi och näringsliv bygger Genomic Medicine Sweden, GMS, en infrastruktur som möjliggör förbättrad diagnostik, individanpassade behandlingsval och forskning inom området precisionsmedicin. De fokuserar till en början på bred gensekvensering vid bland annat cancer, sällsynta diagnoser och infektionssjukdomar.

Swecare Följ länk

Swecare är en unik plattform där offentlig, privat och akademisk sektor förenas för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science. Nollvision cancer är medlem i Swecare.

Globala och internationella satsningar och nätverk

Europe’s Beating Cancer: implementation roadmap Följ länk

Europeiska komissionen har publicerat en roadmap för att följa genomförandet och utvecklingen av EU Beating Cancer Plan. Nollvision cancer var med i konsultationsprocesserna kring framtagandet av planen för snart ett år sedan. EU Beating Cancer Plan fokuserar på var EU kan göra mest nytta när det kommer till prevention av cancer och livskvalitet för cancerpatienter.

EU Beating Cancer Plan Följ länk

Med ny teknologi, forskning och innovation som startpunkt sätter EU Beating Cancer Plan en ny ansats för prevention till livskvalitet för cancerpatienter. Fokus ligger på var EU kan göra störst nytta. Nollvision cancer har varit med i konsultationsprocesserna kring framtagandet av planen.

Personalised Oncology in Europe Följ länk

London School of Economics har tagit fram en rapport om tillgängligheten till individualiserad onkologi i Europa. Nollvision cancer (Vision Zero Cancer) nämns på sida 40.

Towards a cancer mission in Horizon Europe Följ länk

EU-uppdraget att bekämpa cancer inleds i slutet av 2020 och ska löpa under tio år för att rädda över tre miljoner liv genom fler förebyggande insatser, och se till att fler får leva längre och bättre. EU-uppdragen går ut på att lösa stora samhällsproblem, exempelvis att bekämpa cancer, anpassa samhället till klimatförändringarna, skapa grönare städer, trygga markhälsan för hälsosamma livsmedel och för människorna naturen och klimatet, samt skydda haven. EU-uppdragen kommer att ha olika löptid och budget beroende på hur komplicerat uppdraget är. De kommer att gå längre än forskning och innovation, och kommer att stimulera sektorsövergripande innovation för att nå effektiva lösningar.

Seven leading cancer centers have joined forces to form Cancer Core Följ länk

Cancer Core Europe är ett nätverk vars medlemmar drivs av en stark vilja att omforma cancerforskningsmodellen för att i slutändan öka EU:s konkurrenskraft som en plats att bedriva spetsforskning som integreras i klinisk verksamhet. Karolinska Institutet är en av medlemmarna.

Global Lung Cancer Coalition Följ länk

Global Lung Cancer Coalition (GLCC) är ett internationellt nätverk för patientorganisationer med 38 medlemmar från länder världen över.

Lung Ambition Alliance Följ länk

AstraZeneca är inte bara en av initiativtagarna till innovationsmiljön Nollvision cancer, utan också en av fyra grundare till det globala initiativet Lung Ambition Alliance tillsammans med Global Lung Cancer Coalition (GLCC), International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) och Guardant Health.

All.Can driver frågan om hållbara förutsättningar för vård av alla som drabbas av cancer Följ länk

All.Can är ett internationellt initiativ med flera intressenter som arbetar för att förbättra effektiviteten och tillgängligheten i cancervården genom att fokusera på vad som är viktigt för patienter. All.Can bygger på att det mest effektiva sättet att skapa förändring är att ge alla en plats vid bordet. All.Can inkluderar därför representanter från patientorganisationer, beslutsfattare, vårdpersonal, forskning och industri. Talesperson för svenska delen av All.Can är Emma Henriksson, erfaren sjukvårdspolitiker, bland annat tidigare ordförande i riksdagens socialutskott.

International Association for the Study of Lung Cancer Följ länk

IASLC är ett internationellt nätverk för forskare, läkare och specialister inom lungcancer. Nätverket finansierar ny forskning, utvecklar utbildningsprogram och arrangerar varje år ett flertal stora internationella konferenser om lungcancer.

Några av initiativtagarna till Nollvision cancer

STUNS Life science Följ länk

STUNS Life science är ett strategiskt nav för samverkan mellan privata och offentliga aktörer för att medverka till hållbar kunskapsbaserad tillväxt – inom life science, hälsa och angränsande discipliner. STUNS Life science är en av initiativtagarna till Nollvision cancer.

Lungcancerföreningen Följ länk

Lungcancerföreningen är till för alla som på något sätt drabbats av lungcancer. Många av medlemmarna är själva sjuka. Men även anhöriga, sjukvårdspersonal och andra grupper finns representerade i föreningen. Lungcancerföreningen är en av initiativtagarna till Nollvision cancer.

Lif arbetar för tillgången till nya cancerbehandlingar Följ länk

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. De arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif är en av initiativtagarna till Nollvision cancer.

Leading Health Care Följ länk

Leading Health Care är en akademisk tankesmedja för fördjupad dialog om framtidens hälsa, vård och omsorg. Leading Health Care är en av initiativtagarna till Nollvision cancer.

Swedish Medtech arbetar för tillgången till värdebaserade innovationer Följ länk

Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik. De arbetar för att Sverige ska vara ett attraktivt land för medicintekniska företag, vilka med värdebaserade innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg. Swedish Medtech är en av initiativtagarna till Nollvision cancer.

Swelife stärker life science i Sverige och förbättrar folkhälsan Följ länk

Den grund Swelife står på är idén att vi som lever i Sverige ska ha tillgång till förebyggande insatser och kunskap för ett liv i hälsa, och när vi är sjuka ska vi ha tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad behandling. Swelife är en av initiativtagarna till Nollvision cancer.