För att driva innovationer, ta fram nya mediciner och utveckla vården är det helt nödvändigt att forska. Såväl för patientresan som organisationen runt om. Men antalet studier minskar och forskningen är ofta isolerad till specifika områden eller instanser.

Genom att skapa ytor för dialog och förbättra möjligheterna till samarbeten inom forskningen går det att snabba på utvecklingen. Med ökat samarbete går det snabbare att få ut laboratoriefynden till tester i verkligheten. Och bedriva forskning som följer patient istället för profession.

Många tänker på forskning som laboratorier, provrör och säkerhetsglasögon. Och så kan det ju se ut. Men det kan lika gärna handla om att analysera data i befintliga register och där hitta hypoteser för ny forskning. Kan vi förbättra den här behandlingen? Hen som ofta är på vårdcentralen, tillhör hen en riskgrupp? Får rätt patient rätt läkemedel?

Nollvision cancer bidrar till insatser som jobbar med forskning, kliniska prövningar och register

Delat värdskap för Partnership for Precision Medicine Följ länk

PPMC är ett virtuellt centrum för translationell forskning inom precisionsmedicin för cancer. Målet är att prov och data från cancerpatienter samlas in och lagras på ett nationellt strukturerat sätt, och görs åtkomligt för läkare och forskare. Nollvision cancer delar värdskap med Uppsala universitet och ska samordna och stärka den externa kommunikationen.

Samarbete kring den Individuella patientöversikten (IPÖ) Följ länk

Bättre beslutsstöd för vårdgivare, ökat medinflytande för patienter, källa till aktuella data för forskare och underlag till systematisk kvalitetssäkring i cancervårdens utveckling. Den Individuella patientöversikten (IPÖ) ger många mervärden. Nollvision cancer bidrar till insatsen med strategier och vägar för vidare implementering.