Kick-off för PRIME-ROSE i Oslo med deltagre från hela Europa

PRIME-ROSE, ett projekt av Horizon EU Cancer Mission, kick-off hölls i Oslo den 19-20 september och samlade cirka 70 deltagare från olika partners över hela Europa.

Photo: Per Marius Didriksen

Official Opening of the Horizon EU Cancer Mission PRIME-ROSE project

The PRIME-ROSE kick-off took place in Oslo on September 19-20 and gathered around 70 participants from different partners across Europe.

PRIME-ROSE builds on a bottom-up, investigator-initiated family of clinical trials in precision cancer medicine, which have successfully brought up inclusion rates to offer additional lines of treatment and provide patient benefit. PRIME-ROSE will use these adaptive and pragmatic clinical trial platforms to answer key questions regarding clinical effectiveness, provide health-economic evaluations, and contribute to scientific progress across cancers. At the kick-off in Oslo, PRIME-ROSE partners and key stakeholders met to go through the work plan and acceleratethe start-up of the project tasks.

The PRIME-ROSE vision is access to affordable precision cancer medicine that prolongs life at the best quality possible for all cancer patients. PRIME-ROSE organizes a growing ecosystem with distributed leadership across Europe focused on precision cancer medicine implementation. PRIME-ROSE also collaborates closely with the EU4Health project PCM4EU, that started inJanuary and in particular focuses on precision cancer medicine diagnostics.

PRIME-ROSE Coordinator Kjetil Taskén says: “Most importantly, PRIME-ROSE will allow us to search around Europe to find patients with rare combinations of cancer disease, biomarker, and treatment in parallel ongoing trials to build the evidence of what treatments are working for patients. This is a “triple-win” – for patients, investigators and industry partners – as we will build the knowledge base faster and more effectively”.

The public part of the PRIME-ROSE kick-off included the session “The growing ecosystem of DRUP-like clinical trials and European-wide initiatives PCM4EU & PRIME-ROSE” in the ACTA Oncologica Nordic Precision Cancer Medicine Symposium and took place on September 19. Here, all the PIs from the DRUP-like clinical trials in PRIME-ROSE gave short updates, followed by a panel discussion. The internal part of the kick-off took place at the Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital on September 20. During this session, all eight work-package leaders presented their planned work in a nutshell and drew time-lines for upcoming deliverables and milestones.

Work package 1 lead by Hans Gelderblom (LUMC) will build a data aggregation platform and focus on data sharing. Ragnhild S. Falk (Oslo University Hospital, OUH) will lead the work on models for randomized external control arms in work package 2, whereas Åslaug Helland(OUH) leads work package 3, focusing on designing expansion cohorts. Work package 4 lead by Sahar B. van Waalwijk vanDoorn-Khosrovani (LUMC) will work with reimbursement strategies, and workpackage 5 lead by Katarina Steen Carlsson (Swedish Institute for Health Economics) will address the health technology assessment (HTA) challenges with precision cancer medicine. Bettina Ryll (Testbed Sweden) leads work package 6, focusing on developing the ecosystem and the corresponding need for social innovation. Finally, Katriina Jalkanen (Helsinki University Hospital) will be responsible for dissemination in work package 8.

Den enda tiden att förbereda sig för framtiden är just nu!

Kliniska studier är en förutsättning för att innovationer ska komma cancerpatienterna till nytta. För att möjliggöra detta har Nollvision cancer tillsammans med Genomic Medicine Sweden (GMS) och SciLifeLab etablerat Testbed Sweden Precision Health Cancer. En tvärsektoriell samverkan mellan en rad aktörer från sjukvård, industri, akademi, myndigheter och patientorganisationer.  Läs hela artikeln i Kampen mot cancer här >>>

Kampen mot cancer i pdf

Här kan du ladda ner hela tidningen i pdf eller läsa onlie.

Lansering webb – Testbed Sweden Precision Health Cancer

Nu har vi lanserat den nya webben för vårt nationella samarbetsprojekt Testbed Swedens Precision Health Cancer!

Testbed Sweden Precision Health Cancer är ett nationellt samarbetsprojekt för design och metodutveckling av precisionsmedicinska behandlingsstudier – för en mer jämlik och hållbar hälsa och cancervård där varje patient och invånare erbjuds en träffsäker och individanpassad prevention, diagnos, behandling och uppföljning baserad på sina unika förutsättningar, som genetisk profil och specifika biomarkörer.

Här kan du lyssna på de första PCM4EU-podcastavsnitten!

PCM4EU har nu publicerat de fyra första avsnitten i sin poddserie:

I avsnitt 1 och 2 träffar vi Sahar Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovani, PhD och farmaceut, Medicine & Society vid CZ Health Insurance och medlem av National Payers Evaluation Committee for Specialised Medicines and Companion Diagnostics (CieBAG). Denna kommitté beslutar om ersättning för läkemedel och molekylär diagnostik i Nederländerna. Dessutom är hon knuten till Leiden University Medical Center. I avsnitt 2 talar Sahar om pragmatisk ersättning i DRUP-liknande kliniska prövningar och i avsnitt 3 behandlas tillgång och finansiering av Molecular Tumor Boards, med Nederländerna som exempel.

The Drup Like Clinical Trials (DLCTs) : pragmatic reimbursement

Access to financing molecular tumor boards : the example of Netherland


I avsnitt 3 och 4 har Loic Verlingue från Centre Leon Berard intervjuat Hugues Berry, biträdande vetenskaplig chef för digital biologi och digital hälsa vid Inria, National Institute for Research in Digital Science and Technology, Frankrike om tillämpningen av artificiell intelligens i digital hälsa. Det här avsnitten är tillgängliga på engelska och franska. Du hittar samtliga avsnitt här: PCM4EU You Tube Channel

Testbed Sweden Precision Health Cancer

Testbed Sweden Precision Health Cancer är ett nationellt samarbetsprojekt för design och metodutveckling av precisionsmedicinska behandlingsstudier – för en mer jämlik och hållbar hälsa och cancervård där varje patient och invånare erbjuds en träffsäker och individanpassad prevention, diagnos, behandling och uppföljning baserad på sina unika förutsättningar, som genetisk profil och specifika biomarkörer.

Cancer är en av våra största globala samhällsutmaningar. För att möta det måste vi skapa bättre förutsättningar för forskning och innovation. Precisionshälsa är en mycket viktig del i arbetet för att uppnå bättre resultat för patienterna och har stor potential för att förbättra cancervården längs hela cancerspektrat. Om den implementeras på rätt sätt, möjliggör precisionshälsa kapaciteten att förebygga, hantera och behandla cancer på ett rättvist och effektivt sätt.

Testbed Sweden Precision Health Cancer är en innovationsmiljö för kliniska studier som verkar för att underlätta  införandet av mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården. Initiativtagare är Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden (GMS) och  SciLifeLab.

Finansiering från Vinnova och det strategiska innovationsprogrammet Swelife, en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Projektet är en del av Vinnovas program ”Sustainable Precision Health” 2021-2026.

Innovationsmiljöns övergripande målsättningar är att bidra till:

  • Ökad tillgång till och deltagande i kliniska studier
  • Ökad precision i prevention och diagnostik
  • Effektivare medicinska behandlingar och tekniker
  • Ökat nyttjande av befintlig infrastruktur
  • Ökad internationalisering

Vårt uppdrag

Test Bed Sweden Precision Health in Cancer ska utveckla en modell för att stimulera utvecklingen av nationella precisionsmedicinska studier, inklusive nya studiedesigner, processer och teknologier samt bidra till utvecklingen av nya precisionsdiagnostiska verktyg och utvecklingen av en modell för en nationell MTB-portal (Molecular Tumour Board). I modellutvecklingen ingår även stöd för dataanalys och datadelning, hälsoekonomiska verktyg för att validera kostnadseffektivitet och hållbarhet, betalningsmodeller, utbildningsinsatser och anpassning av riktlinjer och andra kunskapsstöd inom cancervården för sammanhållande patientresor.

För att möjliggöra storskalig implementering av en nationell, hållbar och jämlik implementering av precisionshälsa i cancervården behöver modeller och metoder testas i verklig miljö. Projektparterna har därför för avsikt att utveckla Innovationsmiljön till en systemdemonstrator som möjliggör den translationella processen och som främjar nyttjandet av befintliga strukturer såsom kliniska prövningsenheter. Behandlande kliniker, nationella och internationella forskningskonsortier erbjuds möjlighet till innovationsrådgivning för innovativ design av precisionsmedicinska studier samt för att testa, påvisa och iterera de modeller, metoder och verktyg som utvecklas inom innovationsmiljön.

Denna samverkan möjliggör generering, utvärdering och värdering av evidens för precisionsmedicinsk prevention, diagnostik, behandling och uppföljning. Härigenom skapas förutsättningarna att accelerera omställningen och moderniseringen av cancervården på ett hållbart och jämlikt sätt, till nytta för den enskilde patienten och för samhället i stort.

Innovationsmiljön är avgränsad från genomförandet och resultat av enskilda kliniska studier.

Arbete och samverkan inom Nollvision cancer / Testbed Sweden Precision Health Cancer

Testbed Sweden Precision Health Cancer baseras på Nollvision cancers etablerade tvärsektoriella samverkansform, värdegemenskap och kultur för samarbete och ömsesidigt lärande och som bygger på tillit, mod och handlingskraft. Miljöerna drivs i enlighet med VINNOVAS förutsättningar i separata projekt avseende budget, partnerkonstellation, styrgrupp och färdplan. Det finns naturliga synergier och hävstångseffekter som nyttjas mellan miljöerna och partnerkonstellationerna.

I enlighet med VINNOVAs förutsättningar, skall Innovationsmiljöerna arbeta utifrån ansatsen att målsättningar och samverkansform drivs med utgångspunkt i slutanvändarens behov samt att möjliggöra systeminnovation med hjälp av nya arbetssätt, lösningar, innovation, forskning, experiment, aktiviteter och policyförändringar. Innovationsmiljöerna skall arbeta systematiskt med kommunikation i syfte att sprida miljöns målsättning och vision, engagera samhället på alla nivåer och attrahera nya relevanta aktörer, inklusive internationellt synliggörande och uppkoppling mot internationella aktörer och initiativ. Vidare skall miljöerna arbeta med kontinuerlig omvärldsbevakning i syfte att förhålla sig till, attrahera och inkludera pågående initiativ samt verka för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Testbed Sweden Precision Health Cancer arbetar genom en flexibel och dynamisk samverkan med Nollvision cancer där parterna bidrar med sina respektive perspektiv, kompetenser och kapaciteter i aktiviteter och insatser.

Innovationsmiljöernas operativa framdrift mot uppställda mål säkerställs av ett operativt samordningskontor som leds av Ebba Hallersjö Hult vid forskningsinstitutet SIR vid Handelshögskolan i Stockholm tillsammans med en styrgrupp i varje miljö och en aktiv samverkan mellan Parterna och externa aktörer. Styrgrupperna består av utsedda personer från varje projektpart. Det är en balanserad grupp av kvinnor och män med kompletterande kompetenser och erfarenheter som företräder olika aktörer från sjukvård, akademi, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället. För koordineringen av Testbed Sweden Precision Health Cancer samarbetar Nollvision cancers samordningskontor och kansliet i GMS.

Besök Testbed Swedens webb

Där vi berätta mer om vilka projekt, samarbeten och andra insatser som vi arbetar mer!

till webben
Följ länk

Nollvision cancer i ny krönika: ”Låt oss testa precisionsmedicin fullt ut”

Nollvision cancer medverkar med en ny krönika i senaste numret av ”Kampen mot cancer”, en bilaga till Dagens Medicin. Krönikan handlar om nästa steg för att implementera precisionsmedicin och vad vi kan lära oss av Norge.

När pandemin släppt sitt grepp över sjukvården finns ett stort behov av att fokusera på att ta ikapp förlorad tid när det gäller utvecklingsarbete och innovationer. Inte minst inom cancervården där varje behövande patient behöver få tillgång till avancerad diagnostik och behandling – det vi kallar precisionsmedicin.  

En förutsättning för att nya innovationer ska komma cancerpatienterna till nytta är att det startas kliniska studier. Både fler och bättre kliniska studier inom precisionsmedicin behövs. För att möjliggöra detta har Nollvision cancer tillsammans med Genomic Medicine Sweden och SciLifeLab beviljats statliga medel från Vinnova. Satsningen innebär att en testbädd skapats under namnet Test Bed Sweden for Precision Health in Cancer. Bakom testbädden står en rad aktörer från sjukvård, industri, akademi, myndigheter och patientorganisationer. 

Så ska testbädden bidra till precisionsmedicinen

Testbädden ska erbjuda en arena där precisionsmedicinska studier kan skalas upp nationellt för att komma fler patienter till del. Men testbädden ska även möjliggöra metodutveckling inom diagnostik, patientinformation och nya betalningsmodeller för läkemedel och kombinationsbehandlingar. Allt i syfte att utforska nya vägar för att implementera precisionsmedicin i Sverige. 

Nollvision cancer grundades 2019 som en arena för systeminnovation och det ska vi fortsätta vara. Nya idéer växer fram inom innovationsmiljön liksom utbytet av erfarenheter mellan länder. Hittills under 2022 har stort fokus varit på att fördjupa erfarenhetsutbytet med framför allt Norge där det finns en stor öppenhet och vilja att dela med sig av den resa de gjort inom precisionsmedicin. 

Sverige kan inspireras av Norge

Norge har lyckats få många aktörer att dra åt samma håll och det är något som Sverige kan inspireras av. Vi har många engagerade med ambitiösa målsättningar och kan vi tillsammans accelerera implementeringen på ett prestigelöst sätt kommer det gå snabbare att göra verkstad av precisionsmedicin.  

Ledande forskare inom precisionsmedicin i Norge har beskrivit hur framgångsrikt det är när universitetssjukhusen talar med en röst och hur man tydligt uttalat att det är hela Norges angelägenhet. Det gör det också lättare för politikerna att fatta beslut när aktörerna efterfrågar en gemensam reform, inte tio olika. 

I Norge har man etablerat CONNECT – Norwegian Cancer Precision Medicine Implementation Consortium som är ett så kallat public-private partnership. Där samlas sjukvård, akademi, myndigheter, industri och patientföreningar för att identifiera och skapa lösningar för de hinder som finns för att implementera precisionsmedicin. Nollvision cancer analyserar just nu hur en sådan modell skulle kunna se ut i Sverige.  

Två nyckelord för att åstadkomma detta är tillit och motivation. En doktorand från Handelshögskolan i Stockholm följer arbetet och har särskilt studerat hur motivationen för Nollvision cancer ser ut hos de olika aktörerna. Motivationen ser olika ut på personlig nivå, organisatorisk nivå och samhällsnivå men engagemanget för en mer jämlik cancervård förenar oss – idag och imorgon. 

Läs hela texten här: https://www.kampenmotcancer.se/svensk-cancervard/precisionsmedicin-lat-oss-testa-det-fullt-ut/

Nollvision cancer i nytt globalt lungcancernätverk

Ebba Hallersjö Hult från Nollvision cancer har blivit medlem i det nyligen lanserade Lung Cancer Policy Network, en global sammanslutning av experter med målet att göra lungcancer till en politiskt prioriterad fråga över hela världen. Medlemmar i nätverket inkluderar läkare, forskare, patientorganisationer och branschexperter.

Huvudfokus är först och främst lungcancerscreening. Nätverket har nästan 50 medlemmar från hela världen och fortsätter att växa. Snart lanseras den första rapporten som kommer att beskriva viktiga lärdomar från implementeringen av lungcancerscreening runt om i världen.

Läs mer på nätverkets hemsida: https://www.lungcancerpolicynetwork.com/

Test Bed Sweden for Precision Health in Cancer

Innovationsmiljön, med finansiering från Vinnova via det strategiska innovationsprogrammet Swelife, är en testbädd för kliniska studier som underlättar införande av mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården. Initiativtagare är Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden (GMS), SciLifeLab och forskningskonsortiet MEGALiT.

Innovationsmiljöns övergripande målsättningar är att bidra till:

  • Ökad tillgång till och deltagande i kliniska studier
  • Ökad precision i prevention och diagnostik
  • Effektivare medicinska behandlingar och tekniker
  • Ökat nyttjande av befintlig infrastruktur
  • Ökad internationalisering

Test Bed Sweden for Precision Health in Cancer ska utveckla en modell för att stimulera utvecklingen av nationella precisionsmedicinska studier, inklusive nya studiedesigner, processer och teknologier samt bidra till utvecklingen av nya precisionsdiagnostiska verktyg och utvecklingen av en modell för en nationell MTB-portal (Molecular Tumour Board). I modellutvecklingen ingår även stöd för dataanalys och datadelning, hälsoekonomiska verktyg för att validera kostnadseffektivitet och hållbarhet, betalningsmodeller, utbildningsinsatser och anpassning av riktlinjer och andra kunskapsstöd inom cancervården för sammanhållande patientresor.

För att möjliggöra storskalig implementering av en nationell, hållbar och jämlik implementering av precisionshälsa i cancervården behöver modeller och metoder testas i verklig miljö. Projektparterna har därför för avsikt att utveckla Innovationsmiljön till en systemdemonstrator som möjliggör den translationella processen och som främjar nyttjandet av befintliga strukturer såsom kliniska prövningsenheter. Behandlande kliniker, nationella och internationella forskningskonsortier erbjuds möjlighet till innovationsrådgivning för innovativ design av precisionsmedicinska studier samt för att testa, påvisa och iterera de modeller, metoder och verktyg som utvecklas inom innovationsmiljön. Denna samverkan möjliggör generering, utvärdering och värdering av evidens för precisionsmedicinsk prevention, diagnostik, behandling och uppföljning. Härigenom skapas förutsättningarna att accelerera omställningen och moderniseringen av cancervården på ett hållbart och jämlikt sätt, till nytta för den enskilde patienten och för samhället i stort.

Innovationsmiljön är avgränsad från genomförandet och resultat av enskilda kliniska studier.

Test Bed Sweden for Precision Health in Cancer använder ett missions-orienterat arbetssätt och arbetar långsiktigt för att förverkliga Agenda 2030, med målet ”Individbaserad träffsäker prevention, diagnos, behandling och uppföljning för alla cancerpatienter i Sverige, på ett hållbart och jämlikt sätt”.  

Koordinator och deltagande aktörer

Forskningsinstitutet SIR vid Handelshögskolan i Stockholm (SSE Institute for Research).

Deltagande aktörer är regioner med universitetssjukvård, akademi, myndigheter, industri- och patientföreningar.

Utmärkande för innovationsmiljöer är en samverkansstruktur med etablerade styrningsmekanismer som samlar aktörer runt en gemensam färdplan, målbild och verksamhet samt ett engagerat ledarskap som driver miljön på ett inkluderande, förändringsbenäget och långsiktigt sätt i riktning mot uppsatta mål.

Test Bed Sweden for Precision Health in Cancer är ett flaggskeppsprojekt och vidareutveckling av Nollvision cancer som etablerades 2019 genom Vinnovas program för visionsdriven hälsa.

Styrgrupp

Styrgruppen består av en utsedd person från varje projektpart och leds av miljöns projektledare.

Kontakt

För koordineringen av Test Bed Sweden for Precision Health in Cancer samarbetar Nollvision cancers samordningskontor och kansliet i GMS.

Porträtt på Ebba Hult, samordnade Nollvision cancer

Ebba Hallersjö Hult

Nollvision cancer

Anders Edsjö

Genomic Medicine Sweden

Richard Rosenquist Brandell

Genomic Medicine Sweden

Satsning på testbädd för kliniska studier inom cancervården

Nollvision cancer och Genomic Medicine Sweden går samman med myndigheter, regioner, akademi, industri- och patientföreningar för att skapa en innovationsmiljö som underlättar införandet av mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården.

Till pressmeddelandet
Följ länk

Det här gör vi

Vi har en vision om att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. För att sträva mot visionen krävs innovativa lösningar och arbetssätt inom flera delar av samhället.

Om Nollvision cancer
Följ länk

Satsning på testbädd för kliniska studier inom cancervården får Vinnovastöd

Nollvision cancer och Genomic Medicine Sweden går samman med myndigheter, regioner, akademi, industri- och patientföreningar för att skapa en innovationsmiljö som underlättar införandet av mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården.

Genom utlysningen Innovationsmiljöer inom Precisionshälsa 2021, har Vinnova valt att satsa på 11 innovationsmiljöer inom precisionshälsa som ska bana väg för en mer förebyggande, träffsäker och jämlik hälso- och sjukvård och bidra till att stärka Sverige som life science-nation.

Handelshögskolan i Stockholm är koordinator för Nollvision cancer och för den nya innovationsmiljön ”Test Bed Sweden for Clinical Trials and Implementation of Precision Health in Cancer Care”, som har beviljats finansiering i fem år av Vinnova och som kommer att ingå i det nationella strategiska innovationsprogrammet SWElife.

Ebba Hallersjö Hult, medgrundare och verksamhetsledare för både Nollvision cancer och den nya innovationsmiljön ”Test Bed Sweden for Precision Health in Cancer” är mycket glad över att Testbädden är en av de innovationsmiljöer Vinnova valt att satsa på.

– För cancerpatienter är detta en pusselbit för att nya innovationer ska kunna utvecklas så att fler ska kunna leva längre och bättre. Denna satsning befäster Nollvision cancer som kontaktpunkt för systeminnovation och stärker vår ambition att sprida nollvisionen globalt, säger Ebba Hallersjö Hult.

Porträtt av Ebba Hallersjö Hult
Ebba Hallersjö Hult. Foto: Micke Lundström.

Test Bed Sweden är en vidareutveckling av den Vinnova-finansierade innovationsmiljön Nollvision cancer som etablerades 2019 med den långsiktiga visionen att ingen ska dö till följd av cancer.

– Genom att utveckla och implementera precisionsmedicin genom diagnostik och behandling i klinisk rutin finns goda möjligheter att nollvisionen en dag kan uppnås. Att ge patienterna snabbare tillgång till, effektiv och nationellt jämlik precisionshälsa inom cancerområdet är avgörande, säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare och medgrundare av Nollvision cancer och Test Bed Sweden.

Porträtt av Hans Hägglund
Hans Hägglund. Foto: Micke Lundström.

Parallellt satsar Vinnova och medverkande partners 220 miljoner på den nationella kraftsamlingen Genomic Medicine Sweden (GMS) där man byggt upp ett nätverk och IT-infrastruktur för att möjliggöra implementeringen av precisionsmedicin.

– GMS är mycket glada att medverka i detta breda konsortium som tillsammans kan flytta positionerna för nationella kliniska studier inom cancer i Sverige. Inom GMS arbetar vi redan med en nationell, strukturerad implementering av genomik-baserad precisionsmedicin och ser fram emot att arbeta tillsammans för fler kliniska studier, säger Anders Edsjö, vice ordförande för GMS ledningsgrupp, sektionschef och överläkare i klinisk patologi vid Klinisk genetik och patologi, Region Skåne.

Porträtt av Anders Edsjö
Anders Edsjö. Foto: Nooreldin Zendehrokh.

Patientperspektivet är centralt i satsningen

– Nätverket mot cancer ser fram emot det gemensamma arbetet i testbädden med fokus på samskapande med patienter och närstående. Vi ser stora möjligheter att driva på för ett snabbare införande av kliniska studier och implementering av precisionsmedicin, säger Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer.

Porträtt av Margareta Haag
Margareta Haag. Foto: privat.

Regeringen har i Life Science-strategin en uttalad ambition att Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården. Analyser pekar på att det är sannolikt främst inom cancervården som precisionsmedicin kommer att växa det kommande decenniet. Mellan 300 och 400 nya immunterapier, målriktade läkemedel och tumöragnostiska läkemedel kan vara godkända om tio år.

– Att kliniska studier genomförs i hälso- och sjukvården är en förutsättning för att patienter i Sverige ska kunna ta del av de fantastiska möjligheter som precisionsmedicin kan innebära. Projektet Vinnova nu beslutat att finansiera kommer att flytta fram positionerna för hur vi bedriver kliniska studier, vilket i sin tur innebär ökade förutsättningar för att fler läkemedelsföretag ska förlägga sina studier till Sverige och därigenom bidra till utvecklingen av precisionsmedicin, säger Frida Lundmark, sakkunnig policy vid Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Porträtt av Frida Lundmark
Frida Lundmark. Foto: Lif.

Bakom initiativet och ansökan står 16 olika aktörer (se faktaruta nedan). Bredden av aktörer är något man ser som en nyckel för att lyckas. 

– Sverige behöver en innovationsmiljö för att stimulera till och underlätta nationella precisionsmedicinska studier för patienter med cancer. Här har vi samlat en rad viktiga aktörer som behöver vara med för att möjliggöra detta. Testbädden har en räckvidd nationellt och internationellt till initiativ och grupperingar som kan bidra och samarbeta, avslutar Richard Rosenquist Brandell, ordförande för GMS ledningsgrupp, professor och överläkare i Klinisk genetik vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

Porträtt av Richard Rosenquist
Richard Rosenquist Brandell. Foto: Rick Guidotti.

För mer information, kontakta:

Ebba Hallersjö Hult, tel: 072-711 44 91 [email protected]

Bakom initiativet och ansökan står följande aktörer: Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden (GMS), Regionala cancercentrum (RCC), Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), SciLifeLab, konsortiet bakom den kliniska studien MEGALiT som koordineras av Akademiska sjukhuset i Region Uppsala, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan i Halmstad, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE), Nätverket mot Cancer, Lungcancerföreningen, samt branschindustriföreningarna Lif, Swedish Medtech och Ascro.

Det här gör vi

Vi har en vision om att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. För att sträva mot visionen krävs innovativa lösningar och arbetssätt inom flera delar av samhället.

Om Nollvision cancer
Följ länk