Nationellt reformförslag för jämlik tillgång till precisionsmedicin

Läs mer om Cancer Mission Day och vårt program här: Cancer Mission Day

Du kan redan nu läsa rapporten här!

Sammanfattning ur rapporten:

Utvecklingen av precisionsmedicin har pågått sedan 1990-talet. Från behandlingar för enstaka patienter står vi idag inför ett breddinförande av precisionsmedicin i nya delar av hälso- och sjukvården.

Det handlar om ett möjligt systemskifte i syfte att erbjuda patienter betydande hälsovinster. En sådan utveckling sker internationellt och Sverige var tidigt ute men riskerar nu att halka efter. Viktiga delar är på plats, men den helhet som krävs för att Sverige ska ha jämlik tillgång till precisionsmedicin saknas.

Följande tre delar bedömer vi vara avgörande för jämlik och kostnadseffektiv implementering av precisionsmedicin i svensk hälso- och sjukvård.

  • Nationellt måldokument: En nationell strategi för precisionsmedicin

Det behövs en övergripande nationell strategi för precisionsmedicin, med en gemensam vision/ambition för utveckling och implementering av precisionsmedicin i Sverige under de kommande tio åren. Strategin kan också resultera i överenskommelser med konkreta åtaganden för centrala aktörer, inklusive staten, sjukvårdsregionerna, SKR, universitet, SciLifeLab, GMS samt patientrepresentanter. Prevention och screening bör ha hög prioritet, även patientengagemang, egenmonitorering av patienter i hemmet, forskning och nya finansierings- och betalningsmodeller bör prioriteras.

Utifrån strategin kan regionala färdplaner utvecklas. Eftersom precisionsmedicin är ett arbetssätt som är tänkt att påverka nya delar av hälso- och sjukvården bör strategin ha koppling till (eller gemensamma skrivningar) andra styrdokument som cancerstrategin, Life Science-strategin, strategin för sällsynta hälsotillstånd och läkemedelsstrategin.

  • Nationell ledningsstruktur: Ge GMS ett breddat och fördjupat uppdrag samt etablera precisionsmedicinska centra i samtliga sjukvårdsregioner

Att etablera ett nytt övergripande arbetssätt i ett av världens mest decentraliserade sjukvårdssystem kräver någon sorts ledningsstruktur. Vårt förslag är att utnyttja befintliga strukturer och att GMS, som idag är ett konsortium som administreras via Region Skåne, får ett breddat och fördjupat uppdrag som behövs för nationell implementering av precisionsmedicin under kommande tio år.

Ett utökat GMS bör ha ansvar för arbetet med den nationella strategin, vara forum för informationsdelning, för diskussion mellan centrala aktörer samt koordinering av internationella samarbeten. Eftersom området är under snabb utveckling behövs en årlig kunskapskonferens om precisionsmedicin och innehållet behöver tillgängliggöras relevant hälso- och sjukvårdspersonal.

För jämlik implementering behövs även ett precisionsmedicinskt centrum per sjukvårdsregion och samarbete mellan dessa.

  • Nationell infrastruktur för hälsodata, ägarskap samt förvaltning

Regeringen har målsättning om nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården där staten tar ett större ansvar. Flera viktiga initiativ har tagits: En nationell samordnare för digital infrastruktur i sjukvården är utsedd. En utredare ska möjliggöra en nationell digital infrastruktur för hälsodata. En tidigare utredare belyser hälsodataregister och möjligheter till uppföljning, medan ytterligare en utredning arbetar med hälsodata som nationellt intresse samt interoperabilitet.

Men det kommer krävas beslut under 2024 rörande GMS infrastruktur som idag används av sjukvården för helgenomscreening eller breda genpaneler, baserat på SciLifeLabs olika plattformar. Tack vare GMS har svensk sjukvård varit tidigt ute med sekvensering. Dock är GMS ett konsortium mellan olika aktörer utan långsiktig finansiering.

Välkomna till Cancer Mission Day den 27 juni i Almedalen

Ett missionsorienterat arbetssätt bidrar till systemförändring. Välkommen till Cancer Mission Day, en dag dedikerad åt att utforska innovativa samarbeten för att utveckla och stärka cancerprevention, behandling och livskvalitet. En mix av seminarier, workshops och nätverkande arrangeras av Nollvision cancer och Testbed Sweden Precision Health Cancer i samarbete med aktörer såsom All.Can, Cancerfonden, Genomic Medicine Sweden, Regionala cancercentrum i samverkan, SciLifeLab och Ung Cancer.

Läs mer om Cancer Mission Day här!


Blogg – Stockholm Science City

Att eliminera cancer kräver ett holistiskt tillvägagångssätt

Var tredje svensk får någon gång under sin livstid ett cancerbesked. Sjukdomen innebär inte bara ett lidande för patienten utan också en betydande kostnad för samhället. Det finns därför ett stort behov av forskning och utveckling för att förbättra diagnosmetoder och behandlingar. Lösningen är tvärvetenskaplig samverkan mellan akademi, vård och industri – och att arbeta missionsorienterat mot samma mål. Här har Nollvision cancer lagt grunden för ett gränsöverskridande samarbete för att förnya cancervården.  

EBBA HALLERSJÖ HULT

Vinnovas satsning på visionsdriven hälsa som utlystes 2019 banade väg för Nollvision cancer – en svensk forsknings- och innovationsmiljö som engagerar hela samhället i kampen mot cancer. Det saknades då en plattform för att koppla ihop forskning, innovationer och utvecklingsprojekt med aktörer utanför sjukvården. Tack vare medel från Vinnova skapade vi ett tvärvetenskapligt och tvärfunktionellt team med bas i Stockholm som idag omfattar Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Handelshögskolan, liksom partners i Hagastaden som AstraZeneca och Elekta.

Visionen, vilket kan utläsas av namnet Nollvision cancer, är att ingen ska behöva dö i cancer. Det handlar om att gå från en dödlig till en kronisk eller botbar sjukdom. Men det görs inte i handvändning. Det kräver ett långsiktigt och enträget arbete som förutsätter ett tillsammans. Särskilt inom sjukvården som är ett komplext system med många olika aktörer och nätverk som måste samarbeta för bästa möjliga resultat. Vi är övertygade om att enda sättet att effektivt förändra hela system är att anta ett tvärvetenskapligt perspektiv med engagemang från aktörer på olika nivåer, där alla drivs av gemensamma mål. Det är vad vi kallar att jobba missionsdrivet. Nollvision cancer är kort sagt en katalysator som uppmuntrar till samverkan snarare än att arbeta i parallella system. På så vis möjliggörs en snabbare integration av forskning och innovation i sjukvården, till nytta för patienterna. Självklart tittar vi även på hälsodata, implementeringsforskning och kliniska studier för att förbättra cancervården.

Det holistiska tillvägagångssättet genomsyrar även vår verksamhets projektportfölj – från tidig upptäckt av lungcancer till implementering av precisionscancermedicin och strålbehandling. Vi ingår exempelvis i olika EU-projekt, både aktivt genom Handelshögskolans forskningsinstitut, SIR, och indirekt genom medlemskap i DIGICORE – ett europeiskt forskningsnätverk för att påskynda precisionsonkologi. Nollvision cancer har på så vis bidragit till att skapa innovationsprojekt till ett värde av över 250 miljoner kronor i Europa. Det innebär att vi, nu när Vinnovas femåriga utlysning snart är slut, har vuxit till ett etablerat ”varumärke” i både Sverige och EU.

Genom ett holistiskt tillvägagångssätt bidrar Nollvision cancer till ett integrerat och patientcentrerat sjukvårdssystem. Det resulterar i bättre vård för cancerpatienter och ökad effektivitet inom hälso- och sjukvården. Med gemensamma krafter mot samma mål kommer färre bli sjuka och dö i cancer.

Ebba Hallersjö Hult gästblogg på Stockholm Science City

Ebba Hallersjö Hult

Ebba Hallersjö Hult

Ledare och medgrundare, Nollvision cancer

https://ssci.se/sv/aktuellt/att-eliminera-cancer-kr-ver-ett-holistiskt-tillv-gag-ngss-tt


Kunniga patienter ger bättre forskning!

– Alla som arbetar med medicinsk forskning mår bra av att träffa patienter och personligen lär jag mig något varje gång jag träffar patientföreträdare, säger professor Richard Rosenquist Brandell. Foto: Cecilia Österholm Corbascio

Nu ska patientmedverkan i forskningsstudier få en starkare ställning. Den europeiska patientakademin, EUPATI, lanserar en utbildning i Sverige som ska öka patienternas kunskaper. En av föreläsarna är professor Richard Rosenquist Brandell föreståndare för Genomic Medicine Sweden som menar att engagerade och kunniga patienter bidrar till bättre forskningsstudier.

Nollvision Cancer | Vision Zero Cancer’s forskningsassistent Martin Persson har deltagit i EUPATI:S testomgång av den digitala utbildningen för patienter som ska lanseras i dagarna. Utbildningen har gett honom kunskaper i såväl medicinteknik såsom forskning och läkemedel och har bidragit till en ökad trygghet som patientföreträdare.

Läs hela artikeln här >>> https://www.tidningencurie.se/nyheter/kunniga-patienter-ger-battre-forskning

Lansering webb – Testbed Sweden Precision Health Cancer

Nu har vi lanserat den nya webben för vårt nationella samarbetsprojekt Testbed Swedens Precision Health Cancer!

Testbed Sweden Precision Health Cancer är ett nationellt samarbetsprojekt för design och metodutveckling av precisionsmedicinska behandlingsstudier – för en mer jämlik och hållbar hälsa och cancervård där varje patient och invånare erbjuds en träffsäker och individanpassad prevention, diagnos, behandling och uppföljning baserad på sina unika förutsättningar, som genetisk profil och specifika biomarkörer.