Innovativa partnerskap för att uppnå en nollvision för cancer!

För att maximera livskvaliteten för fler patienter och minska cancerriskerna krävs innovation och samarbete. Vi måste tänka utanför boxen när vi utvecklar nya lösningar och användningen av befintliga resurser. Det är dags att anta ett holistiskt synsätt på hälsa och välkomna nyskapande samarbeten mellan vårdsektorn, näringslivet och civilsamhället.

Smiling senior woman with gray hair sitting on swing, having fun and enjoying retirement

Det finns redan många goda idéer och ansträngningar, men för att de ska kunna realiseras krävs en central mötesplats. En plattform där människor från olika bakgrunder, discipliner och branscher kan mötas och utmana varandras tankar. Det är här Nollvision cancer kommer in i bilden. Det är en plattform för möten mellan olika kompetenser, belysa nya perspektiv och gemensamt söka lösningar för att verkligen förändra cancervården – med målet att färre ska drabbas av cancer och fler ska överleva.

Vägen framåt kräver samarbete

Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare vid SKR och ordförande i RCC i samverkan och Nollvision cancer, påpekar: 

– För att utveckla och stärka cancervården behöver vi olika aktörer som samarbetar. Tillsammans kan vi skapa en robust och uthållig sjukvård för alla.

Cancervården är mer komplex än många tror. Det är inte bara en läkare, en sjuksköterska och en patient; det är ett dynamiskt nätverk av interaktioner som involverar många fler. Att åstadkomma förändring i ett sådant system kräver därför mer än isolerade insatser. Om vi bara ändrar en del, kommer resten av systemet att anpassa sig därefter. Därför måste vi samarbeta över alla sektorsgränser och sträva mot gemensamma mål för att skapa förändring på flera fronter samtidigt.

Ett missionsorienterat arbetssätt

Ebba Hallersjö Hult, verksamhetsledare för Nollvision cancer, förklarar: 

– För att uppnå hållbar och jämlik hälsa samt en effektiv cancervård måste vi ompröva vårt sätt att tänka och samarbeta. Därför använder vi ett missionsorienterat arbetssätt där olika aktörer arbetar mot samma mål.

Nollvision cancer är engagerat i flera områden som kräver förnyelse. Förebyggande insatser är avgörande eftersom en tredjedel av cancerfallen är kopplade till levnadsvanor. Tidig upptäckt är kritisk, och med nya system och kunskap kan vi identifiera symptom tidigare och påbörja behandling snabbare, vilket ökar överlevnadschanserna. Bättre behandlingar med färre biverkningar är nödvändiga för att förbättra livskvaliteten. Dialog och forskning är hörnstenar i att utveckla vården och driva innovation framåt. Dessa områden är sammanflätade och kan vi skapa förändring på flera fronter kan vi arbeta mot en framtid där ingen förlorar livet till cancer – i stället kan fler leva längre och bättre.

Kjell Ivarsson
Nationell cancersamordnare, SKR
Ordförande RCC i samverkan och Nollvision cancer
Ebba Hallersjö Hult
Stockholm School of Economics, Center for Resilient Health & Medgrundare, Ledare Nollvision cancer

Kick-off för PRIME-ROSE i Oslo med deltagre från hela Europa

PRIME-ROSE, ett projekt av Horizon EU Cancer Mission, kick-off hölls i Oslo den 19-20 september och samlade cirka 70 deltagare från olika partners över hela Europa.

Photo: Per Marius Didriksen

Official Opening of the Horizon EU Cancer Mission PRIME-ROSE project

The PRIME-ROSE kick-off took place in Oslo on September 19-20 and gathered around 70 participants from different partners across Europe.

PRIME-ROSE builds on a bottom-up, investigator-initiated family of clinical trials in precision cancer medicine, which have successfully brought up inclusion rates to offer additional lines of treatment and provide patient benefit. PRIME-ROSE will use these adaptive and pragmatic clinical trial platforms to answer key questions regarding clinical effectiveness, provide health-economic evaluations, and contribute to scientific progress across cancers. At the kick-off in Oslo, PRIME-ROSE partners and key stakeholders met to go through the work plan and acceleratethe start-up of the project tasks.

The PRIME-ROSE vision is access to affordable precision cancer medicine that prolongs life at the best quality possible for all cancer patients. PRIME-ROSE organizes a growing ecosystem with distributed leadership across Europe focused on precision cancer medicine implementation. PRIME-ROSE also collaborates closely with the EU4Health project PCM4EU, that started inJanuary and in particular focuses on precision cancer medicine diagnostics.

PRIME-ROSE Coordinator Kjetil Taskén says: “Most importantly, PRIME-ROSE will allow us to search around Europe to find patients with rare combinations of cancer disease, biomarker, and treatment in parallel ongoing trials to build the evidence of what treatments are working for patients. This is a “triple-win” – for patients, investigators and industry partners – as we will build the knowledge base faster and more effectively”.

The public part of the PRIME-ROSE kick-off included the session “The growing ecosystem of DRUP-like clinical trials and European-wide initiatives PCM4EU & PRIME-ROSE” in the ACTA Oncologica Nordic Precision Cancer Medicine Symposium and took place on September 19. Here, all the PIs from the DRUP-like clinical trials in PRIME-ROSE gave short updates, followed by a panel discussion. The internal part of the kick-off took place at the Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital on September 20. During this session, all eight work-package leaders presented their planned work in a nutshell and drew time-lines for upcoming deliverables and milestones.

Work package 1 lead by Hans Gelderblom (LUMC) will build a data aggregation platform and focus on data sharing. Ragnhild S. Falk (Oslo University Hospital, OUH) will lead the work on models for randomized external control arms in work package 2, whereas Åslaug Helland(OUH) leads work package 3, focusing on designing expansion cohorts. Work package 4 lead by Sahar B. van Waalwijk vanDoorn-Khosrovani (LUMC) will work with reimbursement strategies, and workpackage 5 lead by Katarina Steen Carlsson (Swedish Institute for Health Economics) will address the health technology assessment (HTA) challenges with precision cancer medicine. Bettina Ryll (Testbed Sweden) leads work package 6, focusing on developing the ecosystem and the corresponding need for social innovation. Finally, Katriina Jalkanen (Helsinki University Hospital) will be responsible for dissemination in work package 8.

Den enda tiden att förbereda sig för framtiden är just nu!

Kliniska studier är en förutsättning för att innovationer ska komma cancerpatienterna till nytta. För att möjliggöra detta har Nollvision cancer tillsammans med Genomic Medicine Sweden (GMS) och SciLifeLab etablerat Testbed Sweden Precision Health Cancer. En tvärsektoriell samverkan mellan en rad aktörer från sjukvård, industri, akademi, myndigheter och patientorganisationer.  Läs hela artikeln i Kampen mot cancer här >>>

Kampen mot cancer i pdf

Här kan du ladda ner hela tidningen i pdf eller läsa onlie.

MISSIONS: Ett nytt sätt att möta samhällsutmaningar!

Cancer är en av våra största globala samhällsutmaningar. För att möta den behöver vi skapa bättre förutsättningar att nyttiggöra data och framgångsrikt implementera ny kunskap, metoder och interventioner. Vi behöver tänka nytt och anta ett helhetsperspektiv på hälsa. Och vi behöver samarbeta på nya sätt mellan hälso- och sjukvårdens olika delar, näringslivet och civilsamhället. Läs hela artikel i Kampen mot cancer här >>>

Tidningen i PDF

Här kan du läsa tidningen i pdf eller ladda ner den om du önskar:

Lansering webb – Testbed Sweden Precision Health Cancer

Nu har vi lanserat den nya webben för vårt nationella samarbetsprojekt Testbed Swedens Precision Health Cancer!

Testbed Sweden Precision Health Cancer är ett nationellt samarbetsprojekt för design och metodutveckling av precisionsmedicinska behandlingsstudier – för en mer jämlik och hållbar hälsa och cancervård där varje patient och invånare erbjuds en träffsäker och individanpassad prevention, diagnos, behandling och uppföljning baserad på sina unika förutsättningar, som genetisk profil och specifika biomarkörer.

Här kan du lyssna på de första PCM4EU-podcastavsnitten!

PCM4EU har nu publicerat de fyra första avsnitten i sin poddserie:

I avsnitt 1 och 2 träffar vi Sahar Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovani, PhD och farmaceut, Medicine & Society vid CZ Health Insurance och medlem av National Payers Evaluation Committee for Specialised Medicines and Companion Diagnostics (CieBAG). Denna kommitté beslutar om ersättning för läkemedel och molekylär diagnostik i Nederländerna. Dessutom är hon knuten till Leiden University Medical Center. I avsnitt 2 talar Sahar om pragmatisk ersättning i DRUP-liknande kliniska prövningar och i avsnitt 3 behandlas tillgång och finansiering av Molecular Tumor Boards, med Nederländerna som exempel.

The Drup Like Clinical Trials (DLCTs) : pragmatic reimbursement

Access to financing molecular tumor boards : the example of Netherland


I avsnitt 3 och 4 har Loic Verlingue från Centre Leon Berard intervjuat Hugues Berry, biträdande vetenskaplig chef för digital biologi och digital hälsa vid Inria, National Institute for Research in Digital Science and Technology, Frankrike om tillämpningen av artificiell intelligens i digital hälsa. Det här avsnitten är tillgängliga på engelska och franska. Du hittar samtliga avsnitt här: PCM4EU You Tube Channel

Testbed Sweden Precision Health Cancer

Testbed Sweden Precision Health Cancer är ett nationellt samarbetsprojekt för design och metodutveckling av precisionsmedicinska behandlingsstudier – för en mer jämlik och hållbar hälsa och cancervård där varje patient och invånare erbjuds en träffsäker och individanpassad prevention, diagnos, behandling och uppföljning baserad på sina unika förutsättningar, som genetisk profil och specifika biomarkörer.

Cancer är en av våra största globala samhällsutmaningar. För att möta det måste vi skapa bättre förutsättningar för forskning och innovation. Precisionshälsa är en mycket viktig del i arbetet för att uppnå bättre resultat för patienterna och har stor potential för att förbättra cancervården längs hela cancerspektrat. Om den implementeras på rätt sätt, möjliggör precisionshälsa kapaciteten att förebygga, hantera och behandla cancer på ett rättvist och effektivt sätt.

Testbed Sweden Precision Health Cancer är en innovationsmiljö för kliniska studier som verkar för att underlätta  införandet av mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården. Initiativtagare är Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden (GMS) och  SciLifeLab.

Finansiering från Vinnova och det strategiska innovationsprogrammet Swelife, en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Projektet är en del av Vinnovas program ”Sustainable Precision Health” 2021-2026.

Innovationsmiljöns övergripande målsättningar är att bidra till:

  • Ökad tillgång till och deltagande i kliniska studier
  • Ökad precision i prevention och diagnostik
  • Effektivare medicinska behandlingar och tekniker
  • Ökat nyttjande av befintlig infrastruktur
  • Ökad internationalisering

Vårt uppdrag

Test Bed Sweden Precision Health in Cancer ska utveckla en modell för att stimulera utvecklingen av nationella precisionsmedicinska studier, inklusive nya studiedesigner, processer och teknologier samt bidra till utvecklingen av nya precisionsdiagnostiska verktyg och utvecklingen av en modell för en nationell MTB-portal (Molecular Tumour Board). I modellutvecklingen ingår även stöd för dataanalys och datadelning, hälsoekonomiska verktyg för att validera kostnadseffektivitet och hållbarhet, betalningsmodeller, utbildningsinsatser och anpassning av riktlinjer och andra kunskapsstöd inom cancervården för sammanhållande patientresor.

För att möjliggöra storskalig implementering av en nationell, hållbar och jämlik implementering av precisionshälsa i cancervården behöver modeller och metoder testas i verklig miljö. Projektparterna har därför för avsikt att utveckla Innovationsmiljön till en systemdemonstrator som möjliggör den translationella processen och som främjar nyttjandet av befintliga strukturer såsom kliniska prövningsenheter. Behandlande kliniker, nationella och internationella forskningskonsortier erbjuds möjlighet till innovationsrådgivning för innovativ design av precisionsmedicinska studier samt för att testa, påvisa och iterera de modeller, metoder och verktyg som utvecklas inom innovationsmiljön.

Denna samverkan möjliggör generering, utvärdering och värdering av evidens för precisionsmedicinsk prevention, diagnostik, behandling och uppföljning. Härigenom skapas förutsättningarna att accelerera omställningen och moderniseringen av cancervården på ett hållbart och jämlikt sätt, till nytta för den enskilde patienten och för samhället i stort.

Innovationsmiljön är avgränsad från genomförandet och resultat av enskilda kliniska studier.

Arbete och samverkan inom Nollvision cancer / Testbed Sweden Precision Health Cancer

Testbed Sweden Precision Health Cancer baseras på Nollvision cancers etablerade tvärsektoriella samverkansform, värdegemenskap och kultur för samarbete och ömsesidigt lärande och som bygger på tillit, mod och handlingskraft. Miljöerna drivs i enlighet med VINNOVAS förutsättningar i separata projekt avseende budget, partnerkonstellation, styrgrupp och färdplan. Det finns naturliga synergier och hävstångseffekter som nyttjas mellan miljöerna och partnerkonstellationerna.

I enlighet med VINNOVAs förutsättningar, skall Innovationsmiljöerna arbeta utifrån ansatsen att målsättningar och samverkansform drivs med utgångspunkt i slutanvändarens behov samt att möjliggöra systeminnovation med hjälp av nya arbetssätt, lösningar, innovation, forskning, experiment, aktiviteter och policyförändringar. Innovationsmiljöerna skall arbeta systematiskt med kommunikation i syfte att sprida miljöns målsättning och vision, engagera samhället på alla nivåer och attrahera nya relevanta aktörer, inklusive internationellt synliggörande och uppkoppling mot internationella aktörer och initiativ. Vidare skall miljöerna arbeta med kontinuerlig omvärldsbevakning i syfte att förhålla sig till, attrahera och inkludera pågående initiativ samt verka för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Testbed Sweden Precision Health Cancer arbetar genom en flexibel och dynamisk samverkan med Nollvision cancer där parterna bidrar med sina respektive perspektiv, kompetenser och kapaciteter i aktiviteter och insatser.

Innovationsmiljöernas operativa framdrift mot uppställda mål säkerställs av ett operativt samordningskontor som leds av Ebba Hallersjö Hult vid forskningsinstitutet SIR vid Handelshögskolan i Stockholm tillsammans med en styrgrupp i varje miljö och en aktiv samverkan mellan Parterna och externa aktörer. Styrgrupperna består av utsedda personer från varje projektpart. Det är en balanserad grupp av kvinnor och män med kompletterande kompetenser och erfarenheter som företräder olika aktörer från sjukvård, akademi, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället. För koordineringen av Testbed Sweden Precision Health Cancer samarbetar Nollvision cancers samordningskontor och kansliet i GMS.

Besök Testbed Swedens webb

Där vi berätta mer om vilka projekt, samarbeten och andra insatser som vi arbetar mer!

till webben
Följ länk

Nollvision cancer är stolta att vara en del av Community 365 – European Cancer Organisation

Ebba Hallersjö träffade Hult Mike Morrissey, Chief Executive, European Cancer Organisation & President, European Society of Association Executives, på EU Beating Cancer Plan and the EU Cancer Mission konferensen på KI och pratade vidare om hur Nollvision cancer kan bidra till the Focused Topic Network of the European Cancer Organisation som är en del av Community 365.

Läs mer om Community 365 här!

Community 365 – European Cancer Organisation

Networks of the European Cancer Organisation. Community 365 provide ideas, guidance, practical support and resources for our work in convening stakeholders and building consensus in the European cancer community.

Policies of the European Cancer Organisation are agreed by our Board after consultation with our Member Societies and Patient Advisory Committee. Community 365 contributors do not have a decision-making role in our policy work. Read more about our policy approval pathway here.   Community 365 also has additional not-for-profit organisations as supporters of our Mission & VisionStrategy and Focused Topic Networks.

Nollvision cancer i ny krönika: ”Låt oss testa precisionsmedicin fullt ut”

Nollvision cancer medverkar med en ny krönika i senaste numret av ”Kampen mot cancer”, en bilaga till Dagens Medicin. Krönikan handlar om nästa steg för att implementera precisionsmedicin och vad vi kan lära oss av Norge.

När pandemin släppt sitt grepp över sjukvården finns ett stort behov av att fokusera på att ta ikapp förlorad tid när det gäller utvecklingsarbete och innovationer. Inte minst inom cancervården där varje behövande patient behöver få tillgång till avancerad diagnostik och behandling – det vi kallar precisionsmedicin.  

En förutsättning för att nya innovationer ska komma cancerpatienterna till nytta är att det startas kliniska studier. Både fler och bättre kliniska studier inom precisionsmedicin behövs. För att möjliggöra detta har Nollvision cancer tillsammans med Genomic Medicine Sweden och SciLifeLab beviljats statliga medel från Vinnova. Satsningen innebär att en testbädd skapats under namnet Test Bed Sweden for Precision Health in Cancer. Bakom testbädden står en rad aktörer från sjukvård, industri, akademi, myndigheter och patientorganisationer. 

Så ska testbädden bidra till precisionsmedicinen

Testbädden ska erbjuda en arena där precisionsmedicinska studier kan skalas upp nationellt för att komma fler patienter till del. Men testbädden ska även möjliggöra metodutveckling inom diagnostik, patientinformation och nya betalningsmodeller för läkemedel och kombinationsbehandlingar. Allt i syfte att utforska nya vägar för att implementera precisionsmedicin i Sverige. 

Nollvision cancer grundades 2019 som en arena för systeminnovation och det ska vi fortsätta vara. Nya idéer växer fram inom innovationsmiljön liksom utbytet av erfarenheter mellan länder. Hittills under 2022 har stort fokus varit på att fördjupa erfarenhetsutbytet med framför allt Norge där det finns en stor öppenhet och vilja att dela med sig av den resa de gjort inom precisionsmedicin. 

Sverige kan inspireras av Norge

Norge har lyckats få många aktörer att dra åt samma håll och det är något som Sverige kan inspireras av. Vi har många engagerade med ambitiösa målsättningar och kan vi tillsammans accelerera implementeringen på ett prestigelöst sätt kommer det gå snabbare att göra verkstad av precisionsmedicin.  

Ledande forskare inom precisionsmedicin i Norge har beskrivit hur framgångsrikt det är när universitetssjukhusen talar med en röst och hur man tydligt uttalat att det är hela Norges angelägenhet. Det gör det också lättare för politikerna att fatta beslut när aktörerna efterfrågar en gemensam reform, inte tio olika. 

I Norge har man etablerat CONNECT – Norwegian Cancer Precision Medicine Implementation Consortium som är ett så kallat public-private partnership. Där samlas sjukvård, akademi, myndigheter, industri och patientföreningar för att identifiera och skapa lösningar för de hinder som finns för att implementera precisionsmedicin. Nollvision cancer analyserar just nu hur en sådan modell skulle kunna se ut i Sverige.  

Två nyckelord för att åstadkomma detta är tillit och motivation. En doktorand från Handelshögskolan i Stockholm följer arbetet och har särskilt studerat hur motivationen för Nollvision cancer ser ut hos de olika aktörerna. Motivationen ser olika ut på personlig nivå, organisatorisk nivå och samhällsnivå men engagemanget för en mer jämlik cancervård förenar oss – idag och imorgon. 

Läs hela texten här: https://www.kampenmotcancer.se/svensk-cancervard/precisionsmedicin-lat-oss-testa-det-fullt-ut/

Nollvision cancer i nytt globalt lungcancernätverk

Ebba Hallersjö Hult från Nollvision cancer har blivit medlem i det nyligen lanserade Lung Cancer Policy Network, en global sammanslutning av experter med målet att göra lungcancer till en politiskt prioriterad fråga över hela världen. Medlemmar i nätverket inkluderar läkare, forskare, patientorganisationer och branschexperter.

Huvudfokus är först och främst lungcancerscreening. Nätverket har nästan 50 medlemmar från hela världen och fortsätter att växa. Snart lanseras den första rapporten som kommer att beskriva viktiga lärdomar från implementeringen av lungcancerscreening runt om i världen.

Läs mer på nätverkets hemsida: https://www.lungcancerpolicynetwork.com/