Samverkan och handling för nollvisionen

Efter fyra år med Nollvision cancer kan vi konstatera att vi tagit viktiga steg för att komma samman och identifiera och agera inom en rad områden där såväl stegvisa som radikala förändringar krävs om cancer ska transformeras till en botbar eller kronisk sjukdom.

Nollvision cancer har precis påbörjat det femte och avslutande året med finansiering inom Vinnovas program Visionsdriven hälsa. Arbetet är fullt inriktat på verksamheten här, nu och framåt, men nu är också ett bra tillfälle att fundera på vad den här typen av satsning hittills har bidragit med och vad vi har lärt oss. Ett initiativ som Nollvision cancer kan aldrig ensam ta åt sig äran av reella förändringar som sker i olika delar av samhället. Däremot hoppas vi att funktionen som samlande plattform med hundratals möten, seminarier, insatser och kunskapsutbyten som miljön inneburit har uppmuntrat till mer av samarbete och samsyn där aktörer stärkts och inspirerats i sina olika roller.

Grattis Eva Jolly – Årets cancernätverkare 2024

Foto: från vänster, Ylva Källman, Eva Jolly och Margareta Haag

Årets Cancernätverkare 2024 tilldelas EVA JOLLY

Koordinator Karolinska CCC. MsN, specialistsjuksköterska inom onkologi, Tema Cancer, Karolinska sjukhuset, vice ordförande i Nollvision cancer

Motivering

Eva utvecklar nationella och internationella nätverk för att ge patienter tillgång till den främsta internationella kunskapen och arbetar outtröttligt för att säkerställa att arbetssätten i vården alltid är de bästa möjliga för att möta cancerpatienternas alla cancerrelaterade behov.

Eva brinner för samskapande, omvårdnad och innovation. Hon har varit ledande i att systematiskt utveckla samarbeten och partnerskap med patienterna för att i en större utsträckning öka patienternas delaktighet i utvecklingen av vård, forskning och utbildning inom cancerområdet.

Eva är en mycket omtyckt kollega och nätverkare inom cancerområdet, i såväl Sverige som inom EU där hon bidrar aktivt inom OECI och diverse EU-projekt såsom ECHoS Cancer Mission Hubs och CCI4EU. Med stor empati, ödmjukhet, integritet och passion tar hon sig an olika uppgifter och utmaningar – alltid med sikte på människors bästa, för cancerforskningen, vården och samhället i stort.

Världscancerdagen 2024 har tema ”Close the Care Gap” och Eva arbetar intensivt för att detta ska bli verklighet.

Det känns fantastiskt fint och hedrande att få ta emot hedersutmärkelsen årets Cancernätverkare 2024! Det är ett pris som uppmärksammar att det är när vi arbetar tillsammans både regionalt, nationellt och internationellt som vi kan åstadkomma varaktig förändring. Tillsammans, sida vid sida, multiprofessionellt, tvärsektoriellt, patienter och närstående, kan vi skapa förutsättningar för en jämlik tillgång till högkvalitativ cancervård, forskning och rehabilitering, både i Sverige, Europa och globalt.

Eva Jolly

Om utmärkelsen årets cancernätverkare

Nätverket mot cancer instiftade hedersutmärkelsen Årets Cancernätverkare vid Världscancerdagen 2015.

Hedersutmärkelsen tilldelas en person eller verksamhet som genom sitt engagemang stöttar Nätverket mot cancers målsättning att stärka patientens inflytande och möjligheter till optimal vård.

Utmärkelsen delades ut vid Världscancerdagen den 4 februari varje år och består av ett diplom och äran.

Juryn består av Nätverket mot cancers styrelse och deras beslut kan inte överklagas.

Årets Cancernätverkare

Nätverket mot cancer instiftade hedersutmärkelsen Årets Cancernätverkare vid Världscancerdagen 2015. Hedersutmärkelsen tilldelas en person eller verksamhet som genom sitt engagemang stöttar Nätverket mot cancers målsättning att stärka patientens inflytande och möjligheter till optimal vård. Utmärkelsen delades ut vid Världscancerdagen den 4 februari varje år och består av ett diplom och äran.

Mer om hedersutmärkelsen >
Följ länk

Världscancerdagen 2024

Syftet med Världscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare. Målet för Världscancerdagen är att skapa ett attraktivt och högkvalitativt program som lockar och skapa intresse och diskussion kring prioriterade frågor, i första hand då minskade orättvisor i cancervården och stärkta patienträttigheter. Målgruppen är politiker och beslutsfattare inom profession och forskning på lokal, regional och nationell nivå inom hälso- och sjukvården.

Mer information om Världscancerdagen >>>
Följ länk


Så fick de Nollvision cancer att utvecklas – mot alla oddds

Från noll till mer än hundra på fyra år. Så kan man beskriva utvecklingen inom den
Vinnova-finansierade innovationsmiljön Nollvision cancer som grundades 2019. Idag
är Nollvision cancer, som samlar aktörer från akademin, vården, industrin och Handelshögskolan, en viktig del av både cancer-Sverige och EU:s övergripande cancerplan.
– Cancer är en sjukdom som påverkar hela samhället. Vi har lagt grunden till ett hållbart
och gränsöverskridande samarbete med målet att förnya cancervården, säger ledaren och
medgrundaren Ebba Hallersjö Hult.

Tidningen Onkologi i Sverige, uppmärksammar Nollvision cancer i sitt senaste nummer.

Innovativa partnerskap för att uppnå en nollvision för cancer!

För att maximera livskvaliteten för fler patienter och minska cancerriskerna krävs innovation och samarbete. Vi måste tänka utanför boxen när vi utvecklar nya lösningar och användningen av befintliga resurser. Det är dags att anta ett holistiskt synsätt på hälsa och välkomna nyskapande samarbeten mellan vårdsektorn, näringslivet och civilsamhället.

Smiling senior woman with gray hair sitting on swing, having fun and enjoying retirement

Det finns redan många goda idéer och ansträngningar, men för att de ska kunna realiseras krävs en central mötesplats. En plattform där människor från olika bakgrunder, discipliner och branscher kan mötas och utmana varandras tankar. Det är här Nollvision cancer kommer in i bilden. Det är en plattform för möten mellan olika kompetenser, belysa nya perspektiv och gemensamt söka lösningar för att verkligen förändra cancervården – med målet att färre ska drabbas av cancer och fler ska överleva.

Vägen framåt kräver samarbete

Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare vid SKR och ordförande i RCC i samverkan och Nollvision cancer, påpekar: 

– För att utveckla och stärka cancervården behöver vi olika aktörer som samarbetar. Tillsammans kan vi skapa en robust och uthållig sjukvård för alla.

Cancervården är mer komplex än många tror. Det är inte bara en läkare, en sjuksköterska och en patient; det är ett dynamiskt nätverk av interaktioner som involverar många fler. Att åstadkomma förändring i ett sådant system kräver därför mer än isolerade insatser. Om vi bara ändrar en del, kommer resten av systemet att anpassa sig därefter. Därför måste vi samarbeta över alla sektorsgränser och sträva mot gemensamma mål för att skapa förändring på flera fronter samtidigt.

Ett missionsorienterat arbetssätt

Ebba Hallersjö Hult, verksamhetsledare för Nollvision cancer, förklarar: 

– För att uppnå hållbar och jämlik hälsa samt en effektiv cancervård måste vi ompröva vårt sätt att tänka och samarbeta. Därför använder vi ett missionsorienterat arbetssätt där olika aktörer arbetar mot samma mål.

Nollvision cancer är engagerat i flera områden som kräver förnyelse. Förebyggande insatser är avgörande eftersom en tredjedel av cancerfallen är kopplade till levnadsvanor. Tidig upptäckt är kritisk, och med nya system och kunskap kan vi identifiera symptom tidigare och påbörja behandling snabbare, vilket ökar överlevnadschanserna. Bättre behandlingar med färre biverkningar är nödvändiga för att förbättra livskvaliteten. Dialog och forskning är hörnstenar i att utveckla vården och driva innovation framåt. Dessa områden är sammanflätade och kan vi skapa förändring på flera fronter kan vi arbeta mot en framtid där ingen förlorar livet till cancer – i stället kan fler leva längre och bättre.

Kjell Ivarsson
Nationell cancersamordnare, SKR
Ordförande RCC i samverkan och Nollvision cancer
Ebba Hallersjö Hult
Stockholm School of Economics, Center for Resilient Health & Medgrundare, Ledare Nollvision cancer

Kick-off för PRIME-ROSE i Oslo med deltagre från hela Europa

PRIME-ROSE, ett projekt av Horizon EU Cancer Mission, kick-off hölls i Oslo den 19-20 september och samlade cirka 70 deltagare från olika partners över hela Europa.

Photo: Per Marius Didriksen

Official Opening of the Horizon EU Cancer Mission PRIME-ROSE project

The PRIME-ROSE kick-off took place in Oslo on September 19-20 and gathered around 70 participants from different partners across Europe.

PRIME-ROSE builds on a bottom-up, investigator-initiated family of clinical trials in precision cancer medicine, which have successfully brought up inclusion rates to offer additional lines of treatment and provide patient benefit. PRIME-ROSE will use these adaptive and pragmatic clinical trial platforms to answer key questions regarding clinical effectiveness, provide health-economic evaluations, and contribute to scientific progress across cancers. At the kick-off in Oslo, PRIME-ROSE partners and key stakeholders met to go through the work plan and acceleratethe start-up of the project tasks.

The PRIME-ROSE vision is access to affordable precision cancer medicine that prolongs life at the best quality possible for all cancer patients. PRIME-ROSE organizes a growing ecosystem with distributed leadership across Europe focused on precision cancer medicine implementation. PRIME-ROSE also collaborates closely with the EU4Health project PCM4EU, that started inJanuary and in particular focuses on precision cancer medicine diagnostics.

PRIME-ROSE Coordinator Kjetil Taskén says: “Most importantly, PRIME-ROSE will allow us to search around Europe to find patients with rare combinations of cancer disease, biomarker, and treatment in parallel ongoing trials to build the evidence of what treatments are working for patients. This is a “triple-win” – for patients, investigators and industry partners – as we will build the knowledge base faster and more effectively”.

The public part of the PRIME-ROSE kick-off included the session “The growing ecosystem of DRUP-like clinical trials and European-wide initiatives PCM4EU & PRIME-ROSE” in the ACTA Oncologica Nordic Precision Cancer Medicine Symposium and took place on September 19. Here, all the PIs from the DRUP-like clinical trials in PRIME-ROSE gave short updates, followed by a panel discussion. The internal part of the kick-off took place at the Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital on September 20. During this session, all eight work-package leaders presented their planned work in a nutshell and drew time-lines for upcoming deliverables and milestones.

Work package 1 lead by Hans Gelderblom (LUMC) will build a data aggregation platform and focus on data sharing. Ragnhild S. Falk (Oslo University Hospital, OUH) will lead the work on models for randomized external control arms in work package 2, whereas Åslaug Helland(OUH) leads work package 3, focusing on designing expansion cohorts. Work package 4 lead by Sahar B. van Waalwijk vanDoorn-Khosrovani (LUMC) will work with reimbursement strategies, and workpackage 5 lead by Katarina Steen Carlsson (Swedish Institute for Health Economics) will address the health technology assessment (HTA) challenges with precision cancer medicine. Bettina Ryll (Testbed Sweden) leads work package 6, focusing on developing the ecosystem and the corresponding need for social innovation. Finally, Katriina Jalkanen (Helsinki University Hospital) will be responsible for dissemination in work package 8.

Den enda tiden att förbereda sig för framtiden är just nu!

Kliniska studier är en förutsättning för att innovationer ska komma cancerpatienterna till nytta. För att möjliggöra detta har Nollvision cancer tillsammans med Genomic Medicine Sweden (GMS) och SciLifeLab etablerat Testbed Sweden Precision Health Cancer. En tvärsektoriell samverkan mellan en rad aktörer från sjukvård, industri, akademi, myndigheter och patientorganisationer.  Läs hela artikeln i Kampen mot cancer här >>>

Kampen mot cancer i pdf

Här kan du ladda ner hela tidningen i pdf eller läsa onlie.

MISSIONS: Ett nytt sätt att möta samhällsutmaningar!

Cancer är en av våra största globala samhällsutmaningar. För att möta den behöver vi skapa bättre förutsättningar att nyttiggöra data och framgångsrikt implementera ny kunskap, metoder och interventioner. Vi behöver tänka nytt och anta ett helhetsperspektiv på hälsa. Och vi behöver samarbeta på nya sätt mellan hälso- och sjukvårdens olika delar, näringslivet och civilsamhället. Läs hela artikel i Kampen mot cancer här >>>

Tidningen i PDF

Här kan du läsa tidningen i pdf eller ladda ner den om du önskar:

Lansering webb – Testbed Sweden Precision Health Cancer

Nu har vi lanserat den nya webben för vårt nationella samarbetsprojekt Testbed Swedens Precision Health Cancer!

Testbed Sweden Precision Health Cancer är ett nationellt samarbetsprojekt för design och metodutveckling av precisionsmedicinska behandlingsstudier – för en mer jämlik och hållbar hälsa och cancervård där varje patient och invånare erbjuds en träffsäker och individanpassad prevention, diagnos, behandling och uppföljning baserad på sina unika förutsättningar, som genetisk profil och specifika biomarkörer.

Här kan du lyssna på de första PCM4EU-podcastavsnitten!

PCM4EU har nu publicerat de fyra första avsnitten i sin poddserie:

I avsnitt 1 och 2 träffar vi Sahar Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovani, PhD och farmaceut, Medicine & Society vid CZ Health Insurance och medlem av National Payers Evaluation Committee for Specialised Medicines and Companion Diagnostics (CieBAG). Denna kommitté beslutar om ersättning för läkemedel och molekylär diagnostik i Nederländerna. Dessutom är hon knuten till Leiden University Medical Center. I avsnitt 2 talar Sahar om pragmatisk ersättning i DRUP-liknande kliniska prövningar och i avsnitt 3 behandlas tillgång och finansiering av Molecular Tumor Boards, med Nederländerna som exempel.

The Drup Like Clinical Trials (DLCTs) : pragmatic reimbursement

Access to financing molecular tumor boards : the example of Netherland


I avsnitt 3 och 4 har Loic Verlingue från Centre Leon Berard intervjuat Hugues Berry, biträdande vetenskaplig chef för digital biologi och digital hälsa vid Inria, National Institute for Research in Digital Science and Technology, Frankrike om tillämpningen av artificiell intelligens i digital hälsa. Det här avsnitten är tillgängliga på engelska och franska. Du hittar samtliga avsnitt här: PCM4EU You Tube Channel

Testbed Sweden Precision Health Cancer

Testbed Sweden Precision Health Cancer är ett nationellt samarbetsprojekt för design och metodutveckling av precisionsmedicinska behandlingsstudier – för en mer jämlik och hållbar hälsa och cancervård där varje patient och invånare erbjuds en träffsäker och individanpassad prevention, diagnos, behandling och uppföljning baserad på sina unika förutsättningar, som genetisk profil och specifika biomarkörer.

Cancer är en av våra största globala samhällsutmaningar. För att möta det måste vi skapa bättre förutsättningar för forskning och innovation. Precisionshälsa är en mycket viktig del i arbetet för att uppnå bättre resultat för patienterna och har stor potential för att förbättra cancervården längs hela cancerspektrat. Om den implementeras på rätt sätt, möjliggör precisionshälsa kapaciteten att förebygga, hantera och behandla cancer på ett rättvist och effektivt sätt.

Testbed Sweden Precision Health Cancer är en innovationsmiljö för kliniska studier som verkar för att underlätta  införandet av mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården. Initiativtagare är Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden (GMS) och  SciLifeLab.

Finansiering från Vinnova och det strategiska innovationsprogrammet Swelife, en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Projektet är en del av Vinnovas program ”Sustainable Precision Health” 2021-2026.

Innovationsmiljöns övergripande målsättningar är att bidra till:

  • Ökad tillgång till och deltagande i kliniska studier
  • Ökad precision i prevention och diagnostik
  • Effektivare medicinska behandlingar och tekniker
  • Ökat nyttjande av befintlig infrastruktur
  • Ökad internationalisering

Vårt uppdrag

Test Bed Sweden Precision Health in Cancer ska utveckla en modell för att stimulera utvecklingen av nationella precisionsmedicinska studier, inklusive nya studiedesigner, processer och teknologier samt bidra till utvecklingen av nya precisionsdiagnostiska verktyg och utvecklingen av en modell för en nationell MTB-portal (Molecular Tumour Board). I modellutvecklingen ingår även stöd för dataanalys och datadelning, hälsoekonomiska verktyg för att validera kostnadseffektivitet och hållbarhet, betalningsmodeller, utbildningsinsatser och anpassning av riktlinjer och andra kunskapsstöd inom cancervården för sammanhållande patientresor.

För att möjliggöra storskalig implementering av en nationell, hållbar och jämlik implementering av precisionshälsa i cancervården behöver modeller och metoder testas i verklig miljö. Projektparterna har därför för avsikt att utveckla Innovationsmiljön till en systemdemonstrator som möjliggör den translationella processen och som främjar nyttjandet av befintliga strukturer såsom kliniska prövningsenheter. Behandlande kliniker, nationella och internationella forskningskonsortier erbjuds möjlighet till innovationsrådgivning för innovativ design av precisionsmedicinska studier samt för att testa, påvisa och iterera de modeller, metoder och verktyg som utvecklas inom innovationsmiljön.

Denna samverkan möjliggör generering, utvärdering och värdering av evidens för precisionsmedicinsk prevention, diagnostik, behandling och uppföljning. Härigenom skapas förutsättningarna att accelerera omställningen och moderniseringen av cancervården på ett hållbart och jämlikt sätt, till nytta för den enskilde patienten och för samhället i stort.

Innovationsmiljön är avgränsad från genomförandet och resultat av enskilda kliniska studier.

Arbete och samverkan inom Nollvision cancer / Testbed Sweden Precision Health Cancer

Testbed Sweden Precision Health Cancer baseras på Nollvision cancers etablerade tvärsektoriella samverkansform, värdegemenskap och kultur för samarbete och ömsesidigt lärande och som bygger på tillit, mod och handlingskraft. Miljöerna drivs i enlighet med VINNOVAS förutsättningar i separata projekt avseende budget, partnerkonstellation, styrgrupp och färdplan. Det finns naturliga synergier och hävstångseffekter som nyttjas mellan miljöerna och partnerkonstellationerna.

I enlighet med VINNOVAs förutsättningar, skall Innovationsmiljöerna arbeta utifrån ansatsen att målsättningar och samverkansform drivs med utgångspunkt i slutanvändarens behov samt att möjliggöra systeminnovation med hjälp av nya arbetssätt, lösningar, innovation, forskning, experiment, aktiviteter och policyförändringar. Innovationsmiljöerna skall arbeta systematiskt med kommunikation i syfte att sprida miljöns målsättning och vision, engagera samhället på alla nivåer och attrahera nya relevanta aktörer, inklusive internationellt synliggörande och uppkoppling mot internationella aktörer och initiativ. Vidare skall miljöerna arbeta med kontinuerlig omvärldsbevakning i syfte att förhålla sig till, attrahera och inkludera pågående initiativ samt verka för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Testbed Sweden Precision Health Cancer arbetar genom en flexibel och dynamisk samverkan med Nollvision cancer där parterna bidrar med sina respektive perspektiv, kompetenser och kapaciteter i aktiviteter och insatser.

Innovationsmiljöernas operativa framdrift mot uppställda mål säkerställs av ett operativt samordningskontor som leds av Ebba Hallersjö Hult vid forskningsinstitutet SIR vid Handelshögskolan i Stockholm tillsammans med en styrgrupp i varje miljö och en aktiv samverkan mellan Parterna och externa aktörer. Styrgrupperna består av utsedda personer från varje projektpart. Det är en balanserad grupp av kvinnor och män med kompletterande kompetenser och erfarenheter som företräder olika aktörer från sjukvård, akademi, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället. För koordineringen av Testbed Sweden Precision Health Cancer samarbetar Nollvision cancers samordningskontor och kansliet i GMS.

Besök Testbed Swedens webb

Där vi berätta mer om vilka projekt, samarbeten och andra insatser som vi arbetar mer!

till webben
Följ länk