Intervju, Prevention

Stor potential att minska insjuknandet i cancer

Följ länk

12 mars 2021, 08:57

Individanpassat stöd för att uppnå eller bibehålla hälsosamma levnadsvanor borde vara en naturlig del i dialogen mellan hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och dess närstående. Det säger RCC i samverkan i sin nationella plan för att förebygga cancer, där de även berättar hur de ska stödja vården och driva förändring de närmsta åren.

Konferenser och mässor

Intervju med Nollvision cancer på internationell kongress

Följ länk

04 mars 2021, 13:39

Den 28–31 januari hölls 2020 World Conference on Lung Cancer digitalt. Nollvision cancers Hans Hägglund och Ebba Hallersjö Hult intervjuades om den svenska innovationsmiljön som ska bidra till systemtransformation i vården.

Behandling och livskvalitet, Pressmeddelande

Patienter och närstående ska bli mer delaktiga i precisionsmedicin

Följ länk

16 februari 2021, 08:52

Nollvision cancer arrangerar tillsammans med Genomic Medicine Sweden, Roche och Bayer fortbildningsträffar för patient- och närståendeföreträdare. Detta för att öka kunskapen om precisionsmedicin, hur det kan göra cancervården bättre och skillnaden det kan göra i patienters liv.

Forskning, kliniska prövningar och register, Pressmeddelande

Nollvision cancer blir värd för forskningsnätverk

Följ länk

12 februari 2021, 17:07

Bättre precision i cancerbehandlingen och uppföljningen av enskilda patienters cancersjukdom är ett steg på vägen för att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. Partnership for Precision Medicine in Cancer och Nollvision cancer går samman för att accelerera forskningen om precisionsmedicin, som sedan kan göra nytta för varje cancerpatient.

Behandling och livskvalitet, Intervju

Så kan Sverige få en strålande framtid

Följ länk

09 februari 2021, 15:41

Allt fler patienter behöver strålbehandling. Men strålbehandling är ett område där forskningen i Sverige halkat efter internationellt. Hur vänder vi utvecklingen? Hur gör vi så att strålbehandlingen fortsätter att utvecklas och bli bättre så att fler patienter överlever och kan leva ett bättre liv med mindre biverkningar?

Prevention, Tidig upptäckt, Workshop

Tvärsektoriell innovation för att förebygga och upptäcka lungcancer tidigt

Följ länk

02 februari 2021, 15:36

Hur får vi färre att bli sjuka och dö i cancer? Vilka hinder behöver vi komma över? Och hur samarbetar vi på bästa sätt? Framtidens cancervård behöver svar på sådana frågor – vilket var det vi försökte hitta under två workshoptillfällen om prevention och tidig upptäckt av lungcancer.

Prevention, Workshop

Proaktivitet och prevention med sikte på nollvisionen

Följ länk

18 december 2020, 13:18

Att förbättra människors levnadsvanor är en förutsättning för att nå nollvisionen. Därför samlade vi ett flertal aktörer från olika delar av samhället för en workshop om prevention med koppling till lungcancer.

Tidig upptäckt, Workshop

Så kan lungcancer upptäckas tidigare i Sverige

Följ länk

15 december 2020, 12:20

Ju tidigare lungcancer upptäcks, desto större är chanserna att överleva. Ett nationellt screeningprogram är på tal, men mycket måste lösas innan vi är där. Runt 70 deltagare träffades digitalt på Nollvision cancers workshop om tidig upptäckt av lungcancer.

Internationella samarbeten, Tidig upptäckt

Lösningar i fokus på Sweden-India Health Talks 2020

Följ länk

11 december 2020, 14:42

Hur stärker vi cancervården och gör den mer motståndskraftig, särskilt i ljuset av de utmaningar som covid-19 ställt oss inför? Det diskuterades i ett rundabordssamtal under Sweden–India Health Talks 2020 den 11 december. Nollvision cancers Ebba Hallersjö Hult deltog, tillsammans med Karin Elinder från Cancerfonden.

Intervju, Tidig upptäckt

Distriktsläkare och doktorander – Elinor och Eliya letar sätt att upptäcka cancer tidigare

Följ länk

30 november 2020, 08:33

Hosta behöver inte betyda samma sak i primärvården som hos lungonkologen. Forskningen på cancer, och de standardiserade vårdförloppen, utgår till största delen ifrån diagnoser och baseras framför allt på forskning gjord i sekundärvården. Det blev tydligt för distriktsläkarna Elinor Nemlander och Eliya Abedi – Sverige behöver mer primärvårdsfokuserad forskning, som bygger på symtom och inte diagnoser.